Cilt: 47 Sayı: 6, 15.12.2022

Yıl: 2022

Makaleler

DERGİNİN GENEL İLKESİ 

"GIDA" dergisi, Gıda Teknolojisi Derneği tarafından yayınlanmaktadır. Derginin amacı, gıda bilimi ve teknolojisinin farklı alanlarında elde edilen bilimsel gelişmelerin; saygın ve hakemli bir dergi yayıncılığı anlayışı ile bilim adamları, araştırıcılar ve gıda ile ilgilenen diğer kişiler arasında paylaşımının sağlanmasıdır. 


Bu deneyimli ve sorumlu dergi, gıda bilimi ve teknolojisinin bütün alanlarında yeterli bilgi katkısı sağlayan Türkçe ve İngilizce makaleleri yayınlar. Makaleler; gıda ile ilgili farklı bilimlerde yeni araştırma sonuçlarını içeren araştırmalar, gıda bilimi ve teknolojisindeki yeni yöntemleri bildiren ya da mevcut verileri yeniden yorumlayan konularda olabilir. Derginin ana hedefi; gıda bilimi ve teknolojisi alanında yapılmış orijinal araştırma ve sağlanmış yeni gelişmeleri paylaşmak olmakla beraber, derleme makaleler ve bilgi paylaşımına yönelik kısa notlar da (short communications) basım için kabul edilir. Önemli bir potansiyeli ya da bulgusu olmayan ve sadece yerel ilgiyi çekecek makaleler basıma kabul edilmez.   

   "GIDA" dergisine gönderilen bütün makalelerin, tezler ve kongre sunu özetleri hariç olmak üzere, sadece "GIDA" dergisine gönderilmiş ve makalenin tamamı ya da bir bölümünün herhangi bir dilde daha önceden yayınlanmamış, başka bir dergiye basım için gönderilmemiş ve basım için tüm yazarlardan onay alınmış olması gerekir. 

Hayvanların ya da zararlı maddelerin kullanıldığı araştırmalarda "Etik Kurul İzin Belgesi"nin makaleye eklenmesi gerekir. İnsanların denek olarak kullanıldığı araştırma sonuçlarını içeren makalelerde yazar(lar), "insan denemeleri üzerinde yetkili kurul" etik standartlarına ve gözden geçirilmiş Helsinki bildirgesi 1983'e uygunluğunu belgelemeleri gerekir.

Yayınlanması için "GIDA" dergisine gönderilen makalede her hangi bir kurum ya da kuruluş ile doğrudan ya da dolaylı olarak maddi bir çıkar çakışması varsa, bunun makale ile gönderilecek ayrı bir kapak sayfasında bildirilmesi tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Editör tarafından uygun görülürse bu durum, makalenin Teşekkür kısmında belirtilebilir.

Makalelerin hazırlanması, gönderilmesi ve dergi tarafından makale teslim alındıktan sonraki işlemler ile ilgili olarak verilen kuralların ve bilgilerin iyice okunması önemle rica edilmektedir. Yazım kurallarına uymadan hazırlanmış ve/ veya dergi yayın ilkeleri ile uyuşmayan makaleler, hakeme gönderilmeden yazara iade edilir. 

Derleme makalelerde, en az %75’i son 5 yıla ait olmak üzere en az 50 kaynak olmalıdır.


"GIDA" DERGİSİ YAZIM KURALLARI


MAKALE GÖNDERİMİ

 

Makaleler, basılı kopyaya gerek olmaksızın https://dergipark.org.tr/gida adresine yüklenmelidir

 

Makaledeki bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu yazar(lar)a aittir. 

 

Yazışma Adresi:  e-posta: dergi@gidadernegi.org

Yazarlardan, makaleyi değerlendirmek üzere 3 hakemin ismi ve iletişim bilgilerini (açık posta adresleri, e-posta, telefon, faks) ayrı bir kapak sayfasında bildirmeleri istenmektedir. Editörler, hakemleri seçme hakkını korur. 


"GIDA" dergisinin, makalelerin değerlendirilmesinde kuralları vardır. Dergiye gönderilen makalelerin dergiye uygunluk ve genel bilimsel yeterliği editör tarafından yapılır. Yazım kurallarına ve derginin temel ilkelerine uyan makaleler en az 2 hakeme gönderilir. Her makale hakemler tarafından bağımsız olarak değerlendirilir. Hakemlerin görüş ve önerileri editör tarafından yazışmalardan sorumlu yazara gönderilir. Yazışmalardan sorumlu yazar, gözden geçirilmiş ve/ veya düzeltilmiş makaleyi belirtilen sürede iletmeli, yapılmış düzeltmeleri ve varsa karşı görüşlerini açıkça bildirmelidir. Baş editör, hakem değerlendirmelerini ve varsa yazarın karşı görüşlerini inceleyerek editöre makalenin kabul ya reddi konusunda tavsiyede bulunur. Son aşamada editör, yazışmalardan sorumlu yazarı kabul ya da ret konusunda bilgilendirir. 

 

Gıda Teknolojisi Derneği'ne üye olmak, makalenin kabulü için koşul değildir. Gerek Türkiye gerek yurt dışındaki derneğe üye olmayan bilim adamlarının makaleleri, dernek üyesi olanlarla aynı koşullarda kabul edilir ve değerlendirilir. 

 

Bütün makaleler ile birlikte "Makale Gönderimi ve Telif Devir Hakkı Formu" ile "Son Kontrol Listesi" de gönderilmelidir. 

 

https://dergipark.org.tr/gida adresindeki "makale gönderimi ve telif devir hakkı" formu doldurulup bütün yazarlar tarafından imzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilmeli ve elektronik dosya olarak https://dergipark.org.tr/gida adresine yüklenmelidir. Bu formun farklı kopyaları başka şehirlerde yaşayan yazar(lar) tarafından ayrı ayrı imzalanıp sisteme yüklenebilir. Makale basım için kabul edilmezse, telif devir formunun yasal bir önemi kalmaz ve hükümsüz olarak kabul edilir.

 

Telif devir formunun imzalanması ile yazarlar, makalenin "GIDA" dergisinde basılması ve web sayfasında yayınlamasına ilaveten makalenin tamamı ya da bir kısmının yasal olarak çoğaltılması, yeniden basılması ve dağıtılması hakkını Gıda Teknolojisi Derneği'ne devrederek, kendi haklarından feragat etmektedirler. 

 

 MAKALENİN HAZIRLANMASI

 

Dergiye gönderilecek makale, Microsoft Word yazım programında, Times New Roman yazı karakterinde 12 punto, 2 satır aralığında, iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Sayfada çerçeve, gölgelendirme vb. uygulamalar yapılmamalıdır. Yazar(lar) makalenin yazımında temel dilbilgisi kurallarına uyulduğundan ve akıcı bir ifade ile yazıldığından emin olmalıdırlar. Özellikle; İngilizce yazılmış makalelerin ve Türkçe yazılmış makalelerin İngilizce özetinin (abstract), anadili İngilizce olan ve konuya hâkim bir bilim insanı tarafından kontrol edilmesi önerilir. Satırbaşlarında tab ile boşluk bırakılmamalı, paragraf arası boşluk bırakılarak belirtilmelidir. Kenar boşlukları, her bir kenardan 2.5 cm olmalıdır.  Editör, makalenin kısaltılmasını isteyebilir. Ayrı kapak sayfası dışındaki tüm sayfalar numaralandırılmalı, ancak metin içinde belirli bir sayfa numarasına atıf olmamalıdır. 

 

Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce) metne uygun, açık ifadeli, ortalanmış ve tümü büyük harflerle koyu yazılmalı, ana başlıklar büyük harflerle koyu, diğer başlıklar ilk harf büyük olmak üzere sola yanaşık ve koyu yazılmalıdır. Makale; Türkçe Başlık, Kısa Başlık, Yazarlar, Adresler, Öz (100-150 kelime), Anahtar Kelimeler (en az 2, en çok 7), İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç ve Tartışma, Çıkar Çatışması, Yazarların Katkısı, Teşekkür (gerekirse), Kaynaklar, Şekiller  ve Çizelgeler şeklinde düzenlenmelidir. Şekil ve çizelgeler metin içerisine yerleştirilmemeli ancak, metin içinde bulunması gereken yer açıkça belirtilmelidir. Yazışmalardan sorumlu yazar, yıldız simgesiyle işaretlenmeli ve dipnot olarak ilk sayfanın sonunda telefon, faks numaraları ve e-posta adresi verilmelidir. Diğer yazarlara ait adresler (eğer farklı ise) ilgili yazarın isminin sonuna üst simge rakam verilerek belirtilmelidir.

 

Derleme niteliğindeki makalelerde yine önce Türkçe Başlık, Yazarlar, Adresler, Öz (100-150 kelime), Anahtar Kelimeler (en az 2, en çok 7), İngilizce Başlık, Abstract, Keywords olmalı, metinden sonra

Kaynaklar, Şekiller ve Çizelgeler yer almalıdır. Şekil ve çizelgelerin verilmesinde yukarıda verilmiş olan kurallar geçerlidir. 

 

Gerekli kısaltmalar ilk geçtiği yerde parantez içinde açıklanmalıdır. Denklemlere sıra numarası verilmelidir. Tüm bilimsel verilerde SI sistemi (Systeme International d' Unites) kullanılmalıdır. Birimlerin ifadesinde, örneğin mg.ml-1 değil, mg/mL kullanılmalı, ppm ve ppb yerine sırası ile örneğin mg/kg ve μg/kg kullanılması tercih edilmelidir. Desimaller, virgül ile değil nokta ile gösterilmeli (örneğin 9,86 değil; 9.86 olmalıdır), büyük sayılarda bin ayırımlarından kaçınılmalıdır (örneğin 10.000 ya da 10 000 yerine 10000 ya da 10 bin). Üslü sayılar örneğin 3.5x105 örneğinde olduğu gibi çarpıyı temsil eden x işaretinin öncesi ve sonrasında boşluk bırakılmadan gösterilmelidir. Sıcaklıklar oC ile ifade edilmelidir. İstatistik analiz sonuçlarının tartışma içinde yer alması ve olasılığın büyük harf ve italik yazılmış P ile gösterilmesi, P'den sonra boşluk bırakılmış olması gerekir (örneğin <0.05). 

 KAYNAKLAR  

 Metin içinde kullanılan kaynaklarda yazarın soyadı ve basım yılı verilmelidir. Yazarı bilinmeyen kaynaklar “Anonymous” olarak tanımlanmalıdır. Alıntı yapılan kaynakta ikiden fazla yazar varsa, birinci yazardan sonra “vd.” yazılmalıdır. Örnek:

… (Colmenero vd., 1996; Tabarestani ve Tehrani, 2014; Kılınççeker, 2015). Anonymous (2015) ve AOAC (2014)'e göre …. .

 

Kaynak listesinde dergi makaleleri; yazar(lar)ın soyadları, adlarının ilk harfleri, basım yılı, makale adı, derginin italik olarak yazılmış olan tam adı, cilt, sayı ve başlangıç ile bitiş sayfa numaralarını göstermeli ve mümkünse doi numarası eklenmelidir. Kitaplarda ise; yazar(lar)ın soyadları, adlarının ilk harfleri, basım yılı, italik olarak yazılmış kitap ismi, basımevi, basım yeri gösterilmeli ve mümkünse ISBN numarası verilmelidir. Aşağıda çeşitli örnekler vardır. 

 

Yazarı bilinmeyen yayın: 

Anonymous (2000). Türk gıda kodeksi. Et ürünleri tebliği (2000/4). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 10 Şubat 2000 tarih ve 23960 sayılı Resmî Gazete, Ankara.

Anonymous (2007). On emergency measures suspending the use of E 128 Red 2G as food colour. L 195/8 EN Official Journal of the European Union, Commission Regulation (EC) No 884/2007 of 26 July 2007.

 

Dergi makalesi

Yüce,  S., Tahtacı, S., Başyiğit Kılıç G. (2017). Halofilik laktik asit bakterilerinin ürettiği hidrolitik enzimler. GIDA 42(3): 242-251, doi: 10.15237/gida.GD16088.

Wang, X., Li, S.H., Min, W.H. (1997). Effect of HVEF on biological reaction of Oenothera biennis L. seed during their sprouting period. Acta Biophysica Sinica, 13(4): 668-670 [in Chinese].

 

Yazar(lar) tarafından hazırlanmış kitap

Tunail, N. (2009). Mikrobiyoloji. Pelin Ofset Tipo Matbaacılık, Ankara, Türkiye, 434 s. ISBN: 978605-603-62-0-0.

Ashurst, P.R. (2005). Chemistry and technology of soft drinks and fruit juices. 2nd Edition, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, the UK, 374 p.

 

Editör(ler) tarafından hazırlanmış kitap

Heperkan, D. (çeviri ed.). 2016. Temel gıda mikrobiyolojisi. Fundamental food microbiology. 5. baskıdan çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara, Türkiye, 610 s. ISBN: 978-605-320543-2.

Boulton, R.B. (ed.), Singleton, V.L., Bisson, L.F., Kunkee, R.E. (1998). Principles and practices of winemaking. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, the USA, 604 p.

 

Kitap bölümü

Erdem, B. (1999). EnterobacteriaceaeSalmonellaTemel ve Klinik Mikrobiyoloji, Ustaçelebi, Ş. (baş ed.), Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, Türkiye, s. 489-502.

Fratamico, P.M., Crawford, C.G. (1999). Detection by commercial particle-based assays. In: Encyclopedia of Food Microbiology, Robinson, R. K. (chief ed.), Volume 2, Academic Press, the UK, pp. 655-661.

 

Tezler

Kırca, A. (2001). Kan portakalı antosiyaninlerinin termal degradasyonu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Türkiye, 50 s.

Banerjee, P. (2008). Mammalian cell based biosensor for rapid screening of pathogenic bacteria and toxins. Ph.D. Dissertation, Purdue University, Indiana, the USA, 191 p.

 

Kongre Bildirileri

Kösem, A., Sakallı, Ş., Kaya, F., Kuzuimamlar Ş. (2016). İş sağlığı ve iş güvenliğinin gıda sanayisindeki yeri ve uygulamaları. Türkiye 12. Gıda Kongresi, 05-07 Ekim 2016, Edirne, Türkiye, 573 s.

Taban, B., Aytac S.A. (2008). Application of immunomagnetic beads and PCR assay for detection of Salmonella spp. in chicken meats. XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, 5-9 August, İstanbul, Turkey, 253 p.

 

Patent

Hussong, R.V., Marth,  E.H., Vakaleris, D.G. (1964). Manufacture of cottage cheese. US Patent 3, 117, 870.

 

Web sayfası

ISO (2001). How conformity assessment works. www.iso.ch/9000 (Accessed: 16 December 2001).

 

Web'de yayınlanmış makale

Eyigör, A., Çarlı, K.T., Ünal, C.B. (2004). Kümes hayvanlarının Salmonella Analizinde Real-Time PZR uygulaması. www.mikrobiyoloji.org/pdf/702040702.pdf (Erişim tarihi: 01.04.2004).

Basrur, S. V. (2001). Genetically Engineered Foods. 

http://www.toronto.ca/health/hphe/pdf/ge_foods.pdf (Accessed 26 March 2001).

 

Kurum/ Dernek yayını

AOAC (1990). Official Methods of Analysis AOAC INTERNATIONAL. 15th Edition, Washington DC, the USA.


ÇİZELGELER

 

Çizelgeler MS Word programında Times New Roman fontu kullanılarak yazılmalı ve 11'den düşük punto kullanılmasından olabildiğince kaçınılmalıdır. Sıra numarası izleyerek metin içinde yer almalıdır. Çizelgeler metin içinde bulunması gereken yer açıkça belirtilmeli, ancak çizelgeler metnin sonunda ve tercihen her sayfaya 1 çizelge olarak verilmelidir. Çizelge isimleri çizelge üzerine, dip notlar ise çizelge altına yazılmalıdır. Çizelgeler düşey sayfaya hazırlanmalıdır. Türkçe araştırma makalelerinde, çizelge başlığı ve varsa tüm dip notlar ile çizelgede yer alan Türkçe kelimelerin İngilizcesi de italik olarak yazılmalıdır. 

 

Makalede yer alan çizelgenin bir kısmı ya da tamamı daha önce başka bir yerde basılmış ise, telif sahibinden çizelgenin yeniden basılması için gereken iznin alınması ve Gıda Teknolojisi Derneğine iletilmesi tümüyle yazar(lar)ın sorumluluğundadır. 

 

ŞEKİLLER

 

Fotoğraflar, grafikler vb.'leri "şekil" olarak ifade edilmeli ve sıra numarası izleyerek metin içinde yer almalıdır. Şekillerin metin içinde bulunması gereken yer açıkça belirtilmeli, ancak şekiller metnin sonunda ve tercihen her sayfaya 1 şekil olarak verilmelidir. Şekil isimleri, şeklin altına yazılmalıdır. Şekiller hiçbir koşulda 16×18 cm'yi geçmemeli, eni 8 cm'den daha az olmamalıdır. Fotoğraflar tercihen TIFF formatında ve en az 800 dpi olmalıdır. Türkçe araştırma makalelerinde şekil başlığı ve varsa tüm dip notlar ile şekilde yer alan Türkçe kelimelerin İngilizcesi de italik olarak yazılmalıdır.  Yazar(lar) düşük kaliteli şekiller nedeni ile makale online basımının gecikeceğini bilmelidirler. 

 

Makalede yer alan şeklin bir kısmı ya da tamamı daha önce başka bir yerde basılmış ise, telif sahibinden şeklin yeniden basılması için gereken iznin alınması ve Gıda Teknolojisi Derneğine iletilmesi tümüyle yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Editörlük, makaleden şeklin çıkartılmasını isteyebilir.   

 

DÜZELTMELER ve BASIM ÖNCESİ SON KONTROL

 

Makale, baskı öncesi sayfa düzenlemesi son kontrolü için yazışmalardan sorumlu yazara e-posta ile pdf formatında gönderilir ve düzeltme olmasa dahi her sayfanın imzalanarak kargo ya da faks (+90 312 317 8711) ile yanıtlanması istenir. Bu aşamada küçük yazım hatalarının giderilmesi dışında düzeltme kabul edilmez. Son kontrolün yapılması tümüyle yazışmalardan sorumlu yazarın sorumluluğundadır. Makalenin olduğu gibi basılması söz konusu ise de yazışmalardan sorumlu yazar tarafından belirtilmeli ve yine her sayfası imzalanarak faks ile gönderilmelidir. Editörler, dergi standardına uyum açısından her aşamada redaksiyonel düzeltme yapmak hakkına sahiptirler. 

 

KÂĞIT BASKILI DERGİ

 

GIDA Dergisi 2016 yılı, 41. cilt, 6. sayı ile kâğıt baskılı yayıma son vermiştir. 2017 yılından itibaren dergi sadece https://dergipark.org.tr/gida elektronik ortamda yayıma devam edecektir.

 

GEÇERLİK

Bu yazım kuralları, Gıda Teknolojisi Derneğinin 22 Ocak 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir. Kuralların www.gidadernegi.org ve https://dergipark.org.tr/gida adresinde duyurulmasından sonra geçerlik kazanacaktır. 

GIDA DERGİSİ ETİK BEYANI
Etik Beyanı
GIDA Dergisi gıda bilimi ve teknolojisi alanında orijinal araştırma ve derleme makalelerinin yayınlandığı hakemli bir dergidir. Dergi, Gıda Teknolojisi Derneği (Büyükelçi Sokak No: 18/1 Kavaklıdere / Ankara, Türkiye) tarafından iki ayda bir yayınlanmaktadır. Derginin genel bilimsel kalitesini iyileştirmek için yayıncı tarafından aşağıdaki yönergeler belirlenmiştir.

Yayın Politikası
GIDA Dergisine gönderilen tüm makaleler Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Kılavuzları ve Dergi Yayıncıları için Davranış Kurallarında (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and Code of Conduct for Journal Publishers) belirtilen Genel Kılavuzlara uygun olarak değerlendirilmektedir. Bilimsel yazılar Dergiye gönderilmeden önce derginin Yazım Kurallarının okunmasını önemle tavsiye ederiz. Yazarlar aynı zamanda Avrupa Bilim Editörleri Birliği’nin (EASE) (European Association of Science Editors) İngilizce olarak basılacak makaleler için “Bilimsel Makalelerin Yazarları ve Çevirmenleri İçin Rehber”e uymalıdır. Yazarlar, insan veya hayvan verilerini içeren araştırmaları için Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesinin (International Committee of Medical Journal Editors) önerilerini takip etmelidir.

Makalelerin Değerlendirilmesi
Dergiye gönderilen tüm makaleler, bilimsel içeriklerinin özgünlüğü ve kalitesi ölçütlerine göre değerlendirilir.
• Dergiye gönderilen tüm yazılar, ilk olarak yayın ofisindeki (teknik ve genel kalite değerlendirilmesi açısından) eleme işleminden geçer ve ardından Editörler Kurulu (Bilimsel ve Teknik Editörler) tarafından değerlendirilir.
• İlk değerlendirmeden sonra, Editörler Kurulu (1) Dergi kapsamı dışında kalan bir konu hakkında hazırlanmış makaleleri, (2) teknik olarak eksik/yetersiz makaleleri, (3) kısmi ve marjinal artan sonuçları içeren makaleleri veya (4) akıcı ve anlaşılır bir dil kullanılarak yazılmamış makaleleri reddetme hakkına sahiptir.
• İlk inceleme sonucunda makalenin ileri değerlendirme için uygun olduğuna karar verilirse, makaleye bir Alan Editörü atanır ve değerlendirme sürecine devam edilir. GIDA Dergisinde yayımlanmak üzere kaliteli makalelerin seçimini yapmak amacıyla, makaleler tek-kör değerlendirme (Single-blind review) sistemi (Hakemin yazar/yazarları gördüğü ancak yazarın hakemi görmedikleri sistem) ile en az iki bağımsız hakemden oluşan bir değerlendirme sürecinde bilimsel incelemeye alınır.
• Hakemler tarafından talep edilirse, makalenin hakem görüşleri doğrultusunda yazarlar tarafından revize edilmiş versiyonu, düzeltmelerden sonra tekrar incelemek isteyen hakemler tarafından yeniden değerlendirilir. Değerlendirmelerin ardından Alan Editörleri, hakem önerileri doğrultusunda makale hakkındaki nihai kararlarını vererek, Makaleyi Editörler Kuruluna gönderirler. Gerekirse Editörler Kurulu, hakemlerin istedikleri tüm şartların yerine getirilmesi için yazarlardan ilave revizyon isteyebilir.
• Kabul edilen makalelerin son versiyonu, yayın öncesi taslağın (galley proof) hazırlanması için Teknik Editörlere gönderilir. Yazarlardan, makalelerinin dizgisi hazırlanmış, basılı taslaklarını son kontrol için yayın öncesinde incelemeleri istenir.
• Tüm makaleler, nihai formlarında DOI numarası almış ve çevrimiçi olarak pdf dosyaları halinde yayımlanır. İlgili veritabanlarında bu şekilde indekslenir.

Gizlilik
Editörler Kurulu, GIDA Dergisine gönderilen tüm makaleleri tam bir gizlilikle ele alır. Editörler Kurulu, hakemler haricinde, COPE tavsiyelerine uyulmadığı takdirde, üçüncü şahıslara makale ile ilgili hiçbir bilgi vermezler. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler hakemler için de gizlidir ve bilimsel değerlendirme için aldıkları makalelerin herhangi bir bölümünü üçüncü şahıslarla paylaşmalarına veya dağıtmalarına izin verilmez. Suiistimal şüphesi olduğunda, hakemlerin derhal gizli bir şekilde yayın ofisine başvurmaları önerilir. Hakemler ayrıca, Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Kuralları ile Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları'nı (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and Code of Conduct for Journal Publishers) takip ederek editöre gizli yorumlarında belirli bir eylem önerebilirler.
GIDA Dergisi tek-kör bir hakem inceleme süreci yürütür, yani çalışmanın eleştirel değerlendirmesini sağlamak için hakemlerin isimleri gizlidir. Hakemlerden, raporlarında adlarını veya irtibat bilgilerini açıklamamaları istenir. Hakem raporları yazarlara gönderilemeden önce bu açıdan kontrol edilir.

Yazarlık
Bir yazar, bir araştırmanın fikrine veya tasarımına, verilerin elde edilmesine, verilerin analizine veya yorumlanmasına büyük ölçüde katkıda bulunan, makalenin hazırlanmasında, yazılmasında veya gözden geçirilmesinde entelektüel içeriğe eleştirel katkı yapan bireydir. Katkıda bulunan diğer kişiler makalenin Teşekkür bölümünde belirtilmelidir ve çalışmanın yazarı olarak kabul edilemez. Tüm yazarların doğru ve tam isimleri ile ORCID kimlik numaraları Dergiye gönderilen makalenin başlık sayfasında yer almalıdır. Yazarların isimlerinin yanında çalıştıkları kurumlar ve yazışmalardan sorumlu yazarın geçerli bir adresi verilmelidir. Yazışmalardan sorumlu yazarın e-posta adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası makalenin ilk sayfasında dipnot olarak belirtilmelidir. Tüm yazarlar, gönderilen makalenin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmadığını ve makale hakkında GIDA Dergisi nihai bir karar vermeden önce makaleyi başka bir dergiye göndermeyeceklerini garanti etmelidir.

Destekleyen/Finans Sağlayan Kuruluşlar
Araştırmanın tüm finans kaynaklarına ilişkin detaylar, Teşekkür bölümünde belirtilmelidir. Yazarlar, resmi finansman kaynaklarını ilgili kurumun/kurumların tam isimlerini ve proje/destek numaralarını bu bölümde belirtmelidir.

Yazarlarda Değişiklik
Makalenin GIDA Dergisine sunulmasından sonra yazar isimlerinde değişiklik ancak revizyon sırasında gerekli olan ek çalışmalar durumunda olabilir. Makalenin yayına kabul edilmesinden sonra herhangi bir değişikliğe izin verilmez. Yazarlıktaki değişiklik, hakem görüşlerine verilen cevaplar sırasında yazışmalarda belirtilmeli ve tüm yazarlar tarafından kabul edilmelidir. Yazışmalardan sorumlu yazar, yazarların sırası da dahil olmak üzere makalenin revize edilmiş versiyonundaki değişikliklerden sorumludur.

Çalışma Verilerinde Düzeltme
Yayınlanan verilerin doğruluğundan tüm yazarlar sorumlu olmalıdır. Verilerin düzeltilmesi için, yazışmalardan sorumlu yazardan yayın öncesi taslağı (galley proof) incelemesi ve makalenin yayınlanmasından önce dikkatlice düzeltmesi istenir.

Makalenin Geri Çekilmesi
Bir makalenin geri çekilmesi, gönderim veya yayın hatalarını düzeltmek için kullanılır. Yazarlar makaleyi geri çekebilir ve bu durumda Yayın Etiği Komitesi (COPE) Geri Çekme Kurallarına [(COPE) Retraction Guidelines] uymalıdır. Tekrarlanan veya benzerlik oranı yüksek bir yayın, verilerin hileli kullanımı, intihal veya etik dışı araştırma yapıldığının tespit edilmesi durumunda, makale editör tarafından geri çekilecek ve geri çekilen makale linklerine bağlantı korunacak ancak elektronik veri tabanına (makale sayfasına) bir geri çekme bildirimi eklenecektir.

Etik Hususlar


Çıkar çatışması

• Yazar/lar başvuru sırasında herhangi bir çıkar çatışması varsa beyan etmelidir. Yazar/ların başvuru sırasında bilimsel değerlendirme için en az üç potansiyel hakem önermeleri istenir. Önerilen hakemler çalışma arkadaşları, ortak çalıştıkları kişiler veya çalıştıkları kurumların üyeleri olamazlar.
• Hakemler makaleyi değerlendirmelerini önleyen herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda Editörleri bilgilendirmesi ve bu konuda COPE kurallarına uyması tavsiye edilmektedir.
• Editörler Kurulu üyeleri veya kurul üyelerinin ortak çalıştıkları kişiler tarafından dergiye gönderilen makaleler için, değerlendirme sırasındaki önyargıları en aza indirgemek amacıyla, değerlendirme süreci ilgili kurul üyelerini dışarıda tutacak şekilde değiştirilerek uygulanır.
• Düzeltmeler (revizyonlar) sırasında, Editörler Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ile En İyi Uygulama Kılavuzu ve Dergi Yayıncıları İçin Davranış Kurallarını (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and Code of Conduct for Journal Publishers) takip ederler.

İnsan denekleri, hayvan veya bitki içeren araştırmalar
• Araştırmanın insan denekleri veya hayvanları içermesi durumunda, yazarların Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesinin (The International Committee of Medical Journal Editors) yönergelerini izlemeleri önerilir.
• İnsan denekleri içeren çalışmalarda, deneklerin çalışmaya katılmak için imzaladıkları onamlar yazarlar tarafından sağlanmalıdır. On sekiz yaşın altındaki deneklerin çalışmaya katılmaları için ebeveyn veya velileri tarafından izin verilmelidir.
• Test edilen tüm denekler için, makalenin, ilgili kurallara ve/veya uygun izinlere veya lisanslara uyumunu gösteren belgelerin sunulması gerekir.
• Hayvanlar üzerinde yapılacak her türlü araştırma kurumsal, ulusal veya uluslararası kurallara uygun olmalı ve etik kurul tarafından onaylanmalıdır.
• Bitki materyallerinin toplanması dâhil, bitkiler üzerinde yapılan deneysel araştırmalar, kurumsal, ulusal veya uluslararası kurallara uygun olmalıdır.
• Saha çalışmaları yerel mevzuata uygun olarak yapılmalı ve uygun izinleri ve/veya lisansları belirten bir açıklama makalede yer almalıdır.

Yayın suistimali
• GIDA Dergisi, Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ile En İyi Uygulama Kılavuzları ve Dergi Yayıncıları İçin Davranış Kurallarını (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and Code of Conduct for Journal Publishers) takip eder.
• Makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi, intihal, yayınlanmış makalenin yeniden yayınlanması, etik kuralların ihlali vb. şüpheli bir suiistimal durumunda, araştırmacılar, hakemler veya okuyucular Editörler Kurulu ile (gidadergisi1976@gmail.com) iletişime geçmeye teşvik edilir.
• Dergimiz intihal oranının hesaplanmasında iThenticate yazılımını kullanmaktadır. Makaledeki benzerlik oranı tek bir kaynaktan %10'dan fazla olmamak üzere en fazla %25 ile sınırlandırılmıştır. Bu koşula uymayan makaleler reddedilir. Bu şartların ihlal edilmesi durumunda, COPE (COPE Recommendations) tavsiyeleri izlenecek ve ilgili tüm taraflara bildirilecektir.

Telif Hakkı
¬GIDA Dergisi, yayınlanan bütün makalelere orijinal eserin uygun şekilde belirtilmesi ve ticari amaçlarla kullanılmaması şartıyla, herhangi bir ortamda kullanılmasına, dağıtılmasına ve çoğaltılmasına izin veren “Creative Commons Attribution 4.0 CC BY-NC” lisansını (Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 CC BY-NC) tüm yayınlanmış makalelere uygular. Yayımlanmadan önce, Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Yayınlanan yazıların telif hakkı Gıda Teknolojisi Derneğine (Büyükelçi Sokak No: 18/1 Kavaklıdere / Ankara, Türkiye) aittir. Yazarlar, yayınladıkları makaleleri serbestçe ve ticari olmayan amaçlarla, bütünlüğü korunduğu ve yazarları, alıntı detaylarını ve yayıncıları açıkça belirtildiği sürece kullanma hakkına sahiptir. Bireysel kullanıcılar, yazarların fikri ve ahlaki haklarının, saygınlığının ve bütünlüğünün tehlikeye atılmaması şartıyla, GIDA Dergisinde yayınlanan yazılara erişebilir, indirebilir, kopyalayabilir, görüntüleyebilir ve uyarlayabilir. Kullanıcılar herhangi bir yeniden kullanımın, sahiplerin telif hakkı politikalarına uygun olmasını sağlamalıdır. Yayınlanan yazıların içeriği, ticari olmayan araştırma ve eğitim amaçlı kopyalanır, indirilir veya başka bir şekilde yeniden kullanılırsa, uygun şekilde bir atıf yapılmalı ve ilgili makaleye bir link [yazarlar, dergi unvanı, el yazması adı, cilt, yıl ve sayfa numaraları ve yayınlanan link) Derginin web sitesinde sürüm] sağlanmalıdır. Telif hakkı bildirimleri ve feragatnameler silinmemelidir.


Gıda Teknolojisi Derneği Yönetim Kurulunun 31 Aralık 2017 tarihli kararı uyarınca, 01 Ocak 2022 tarihinden sonra dergiye gönderilen makalelerden katkı payı olarak 300 TL+%18 KDV ödenmesi uygun görülmüştür.
Son aşamada GIDA Dergisi yazım kurallarına göre hazırlanıp "Dizgi öncesi Son Kontrol" olarak gönderilen makale 22 sayfayı geçerse her sayfa için ilave 20 TL +%18 KDV ödenmelidir.

by-nc.png

GIDA Dergisi Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

GIDA / The Journal of FOOD is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/