Sayı: 84, 27.12.2020

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. HZ. ÖMER DÖNEMİNDE ŞÛRÂ UYGULAMALARI

Araştırma Makalesi

2. ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

10. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI İLE YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ (SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Araştırma Makalesi

12. COVİD-19 SALGINI VE UZAKTAN EĞİTİM: UYGULAMADAKİ SORUNLAR

Araştırma Makalesi

14. İCTİHAD İLE NESH’İN İMKÂNINA DAİR

Araştırma Makalesi

22. DİLBİLİMİNİN BÜYÜKBABASI HUMBOLDT

Araştırma Makalesi

30. BOYUN EĞİCİ MERHAMET ÖLÇEĞİ’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANARAK PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Sosyal Bilimler alanında nitelikli bilimsel yayın üretimine katkı sağlamak.

Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri.

YAZIM KURALLARI ve KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ

EKEV Akademi Dergisine gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. İlahiyat alanındaki makalelerde MLA stili kullanılabilir, söz konusu stil ile ilgili bilgiler ayrı bir başlık altında aşağıda verilmiştir.APA-V kriterleri yazarların dikkate alacağı versiyon olmalıdır. Bununla birlikte kaynakça düzenlenirken Türkçeye uyarlanmış ve APA’nın istisnası olan hususlar da bulunmaktadır. Bu istisnalar şunlardır:

1. Kitapta yer alan bölümler/makaleler için İngilizce kullanılan “In” sözcüğü ve Türkçedeki karşılığı olan “içinde” sözcüğü kaynakçadan kaldırılmıştır.

2. Türkçede gün ve ay içeren tarihler önce gün, sonra ay şeklinde (örneğin 12 Kasım) yazılmalıdır.

APA 5. Basıma Göre Kaynak ve Referans Sistemi

1. Metin İçinde Kaynak Gösterme
Tek yazar, tek çalışma
Yazarın soyadı ve eserin yayımlandığı tarih verilir. Buna iliskin örnek üç değisik şekilde verilmiştir.

Sönmez (1998) Türkiye’deki bölgesel esitsizlikleri incelediği çalışmasında, ….dır.

Türkiye’deki bölgesel esitsizliklerin incelendiği bir çalısmada, …..dır (Sönmez, 1998).

Sönmez’in 1998’de yayınlanan çalısmasında, Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikler konusunda ….dır.

Son örnekte görüldüğü gibi, metin içinde, cümlede yazar ve yayın yılı belirtiliyor ise, ayrıca parantez içinde yazar ve tarih verilmez.

Doğrudan alıntılarda yazarın soyadı, tarih ve sayfa numarası verilmelidir. Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar içeriden, tek veya sık satır aralığı vererek, ana metinden daha küçük bir puntoyla (10 veya 11 punto), italik olmadan, tırnaksız yazılır.

İlköğretimin birinci dönemi bedensel, zihinsel, duyuşsal ve sosyal gelişim açısından kritik bir dönem olup, bireyin kendini ve çevresini tanıması açısından en önemli gelişme bu dönemde gerçekleşmektedir. Bu dönemde çocuklar konuşma, okuma, yazma, aritmetik gibi temel becerileri, başkaları ile iletişim kurma yollarını, günlük yaşam için gerekli olan fiziksel becerileri ve toplumsal yaşamda geçerli olan ahlak değerlerini kazanmak durumundadır (Kuzgun,1992,s.40).

İki yazarlı çalışma
İki yazar varsa, her ikisinin de soyadı verilir.

Yöntem en genel anlamda ...... tanımlanır (Dembo ve Gibson, 1985).

Dembo ve Gibson’a (1985) göre ……………… ....... .... dır.

Doğrudan alıntılarda Yazarın soyadı, tarih ve sayfa numarası verilmelidir.

Dembo ve Gibson (1985,s.12) eğitimi “…………………………………………..” olarak tanılamaktadır.

Üç, dört ve beş yazarlı çalışma
Kaynağın ilk geçtiği yerde hepsi verilir. İzleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek “ve diğerleri” bağlacı konur.

William, Johns, Smith, Bruce ve Bradley (1994) ...... buldu. (İlk geçtiği yerde).
Williams ve diğerleri (1994) tarafından yapılan…….

Altı ya da daha fazla yazarlı çalışma
Metin içinde ilk belirtildiği yerde, ilk yazarın soyadı verilir, “ve diğerleri” diye devam edilir. Kaynakça listesinde her yazarın soyadı ve ilk adlarının baş harfleri verilir.

Sayılan ve diğerleri (2005)......

Gruplar (Yazar olarak)
Grup isimleri yazar gibi ele alınır (kurum, dernek, hükümet kurulusları ve çalışma grupları). Genellikle metin içinde her geçtikleri yerde yazılırlar. Bazı grup yazarlarının ismi ilk geçtiği yerde açıkça yazılır ve sonra kısaltılarak kullanılır.

Bir grup yazarın isminin kısaltılmasına karar verirken, su genel kurallar kullanılır: Kısaltmalar, okuyucu için yeterince bilgi verecek şekilde olmalıdır ve kaynakçaya da hiç bir güçlük olmadan yerleştirilebilmelidir.

İsim uzun, kısaltması kolaylıkla okunabilir ve biliniyor ise, ikinci ya da daha sonra geçtiği bir yerde kısaltma kullanılır. Eğer isim kısa ise veya kısaltma anlaşılmıyorsa, her geçtiği yerde açık adını yazmak daha yararlıdır.

Metin içinde ilk gösterme:
(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1991)

Daha sonraki göstermeler:
(MEB, 1991).

Aynı soyadlı yazarlar
Eğer kaynakça/kaynaklar listesinde iki veya daha fazla aynı soyadı olan Yazar varsa, metin içinde ilk adları da verilerek kullanılır. Hatta yayın yılları farklı olsa bile böyle kullanılması gerekir.

N. Özdemir (1985) ve M. Özdemir (1990) tarafından yapılan çalışmalarda…..

Aynı parantez içinde iki veya daha çok çalışma
Yayın yılına göre sıralanarak, aynı yazarların iki ya da daha çok çalışması düzenlenir. Basımda olan çalışma varsa, bu en sona konulur. Önce yazarların soyadları verilir, ardından her bir çalışma için sadece çalışma yılları verilir.

(Köklü ve Büyüköztürk, 1991, 1993).

(Balcı, 1984, 1990, 1993, basımda).

Aynı yazarın aynı yıl yaptığı çalışmaları
Yazarın birden fazla çalışmasını ayırt edebilmek için yıllardan sonra a,b,c harfleri kullanılır.

(Demir, 1990a, 1990b, 1990c; Yılmaz, 1992 basımda-a, 1992 basımda-b)

Yazarları farklı iki veya daha fazla çalışma
Bu tür çalışmalar aynı parantez içinde, soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilerek ve birbirlerinden noktalı virgül ile ayırarak verilir. Örneğin;

Çeşitli çalışmalar .... (Başaran, 1984; Bursalıoğlu, 1987; Taymaz, 1984).

Elektronik kaynaklarda metin içindeki gösterimi yazar ve yayın yılı biliniyorsa basılı kaynaklardaki gibi verilir.

Ayrıca;

İkincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa, asıl yararlanılan kaynağa göndermede bulunulur.
Örneğin: (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009). Sancar (2009), kaynak listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Zizek’in kaynağı alınmaz.

Metin içinde kullanılan ikincil kaynakta alıntılanan birincil kaynak, makale yazarı tarafından hiç okunmamış ise o zaman
Örneğin: Zizek’in ideoloji görüşündeki sorun (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009)… olarak belirtilir.

E-maille, telefonla, yüzyüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmelere dayalı bilgiler, metin içinde gösterilir, ancak kaynakçaya yazılmazlar.
Örneğin: Martin Jay, “yapısalcı Marksizmin ABD'de asla güçlü olmadığını” söyledi (Martin Jay, kişisel görüşme, 21 Nisan 2003)

Klasik kitaplar, özgün tarih biliniyorsa şu örnekteki gibi yazılır: (Marx, özgün eserin tarihi/yararlanılan kitabın-makalenin tarihi)
Özgün eserden doğrudan bir alıntı yaparken çıkarılan sözcük/cümle(ler) parantez içinde üç noktayla (…) gösterilir.
Metin içindeki diğer kısa ve doğrudan alıntılar çift tırnakla yazılır. Çift tırnak içinde çift tırnak yer alamaz.
Bir dergiden ya da kitaptan kullanılan makalenin metinde başlığıyla belirtilmesinde de çift tırnak kullanılır.
Örneğin: Meyde Yeğenoğlu'nun makalesi (2003) “Öteki Mekanda Olmak: Post-Kolonyal Dünyada Göçmenlik ve Turizm” …..

Dilsel örnek olarak bir harf, sözcük veya cümle aktarılarak kullanılacaksa, bunlar italikleştirilirk, çift tırnak kullanılmaz.
Örneğin: Derrida, differance ve difference arasında bir ayrım koyar.

Teknik bir terim sunuluyorsa ilk sunum cümlesinde italik yapılır, sonraki kullanımlarında yapılmaz.
Örneğin: Yazar, sonraki bölümde ayrıntılı olarak anlatacağı meta analiz ile başlamaktadır.

Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımında alınmaz.
Örneğin: Sonuçta 1957 yılında dış borçların karşılanabilmesi için Uluslar arası Para Fonu'na (IMF) başvurmak zorunda kalınmıştır. IMF, bu borçlanmayla Türk ekonomisine önemli bir figür olarak girmiştir.

Metin içinde yeniden basımı yapılmış eski bir kaynak kullanılıyorsa yatık çizgi (/) kullanılır.
Örneğin: Freud (1923/1961), çalışmasında günlük hayattaki dil sürçmelerinin de bilinçaltında yer alan bastırılmış temsillerin bir tür dışa vurumu olduğunu ilk kez öne sürmüştür.

Karşılaştırma amaçlı olarak yatık çizgiyi değil kısa çizgiyi kullanın.
Örneğin: Test-yeniden test güvenilirliği için (…)

İki noktadan sonra gelen cümlede ilk harf büyük başlamalı.
Örneğin: Yazar bir noktayı açıkça belirtiyor: Açıklamalardan hiçbiri yeterince temellendirilmiş değildi.

Hiç yazarı olmayan bir kaynaktan aktarma yapılıyorsa, kaynakçada gösterilen şekliyle ve genellikle de başlığın bir kısmını içeren bir referanslı kullanım uygundur.
Örneğin: Türkiye'de fen bilimleri alanındaki akademisyenler, sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademisyenlerden daha fazla yurt dışı bursu ile yüksek öğrenimlerini tamamlama fırsatı bulmuşlardır (“Türkiye Bilimler Akademisi Raporu”, 2005, s.20).

Sayfa numarası olmayan bir web belgesinden aktarma yapılıyorsa, paragraf numarası belirtilmelidir.
Örneğin: Dursun, Avatar filmindeki hikayenin anti emperyalist veya ABD karşıtı olmadığını öne sürmektedir (Dursun, 2009, parag.10).

Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır.
Örneğin: Siyaset Meydanı programında (…).

Ayrıca yeni veya teknik bir terim metin içinde ilk geçtiği anda italik yazılabilir, sonrasında italik yazılmaz.
Örneğin: 1990'lardan sonra alımlama çalışmaları Türkiye'de de artış göstermiştir.

İngilizcede yaygın olan ifadeler ve kısaltmaları italik yazmayınız.
Örneğin: a priori, vis-a-vis, per se vb… Metinde bir ifadeyi daha çok vurgulamak amacıyla italik yapmayınız.

Cümlelere başlarken sayısal ifadeler sözcük olarak verilir.
Örneğin: Kırkbeş tezden yirmisi (…) metin analizi üzerineydi, kalan 15 tanesi üretim süreçlerinin ekonomi politiği ile ilgiliydi.

Bir ifadeyi aniden kesintiye uğratacak bir bilgi veriliyorsa, çift çizgi kullanılır.
Örneğin: Bu iki katılımcı – biri ilk gruptan diğeri ikinci gruptan seçilmişlerdi- ayrı ayrı test edildiler.

Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz. - Metinde sadece tek ek var ise Ek olarak italik başlıklandırılabilir ve metinde böyle yer alabilir. Birden çok ek var ise Ek A, Ek B diye harflendirilerek sıralanabilir. Metin sonunda yer alan bu eklere başlıkları verilmelidir. ana metinde etiketleri ile belirtilmelidir. Örneğin: Türkiye'de yapılmış haber konusundaki doktora tezlerinin ve master tezlerinin konu dağılımına bakıldığında (Ek A ve Ek B), 1990'lardan itibaren bunların çoğunun temsil, ideoloji ve söylem meselelerine odaklandığı görülmektedir.
Metin içinde başlıklar ve altbaşlıkların sıralanmasında geçerli olan başlıklandırma formatı APA'da 5 düzey olarak ayırt edilmiştir. Metniniz karmaşık, hacimli ve dolayısıyla alt başlıklandırması çok ise 1.düzey, 2.düzey ve 3.düzey başlıklandırmayı kullanınız.

Metniniz çok karmaşık ve alt başlıklandırmaya fazla ihtiyaç duymuyor ise 1.düzey ve 2.düzey başlıklandırma formatını kullanınız.

Başlık düzeyi

APA Formatı

1.düzey

Merkezde, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer

2.düzey

Sola Yaslı, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer

3.düzey

Girintili, kalın, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

4.düzey

Girintili, kalın, italik, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

5.düzey

Girintili, italik, başlığın ilk sözcüğü Büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

Metniniz karmaşık ve fazla hacimli değilse, başlık ve alt başlıklarda sayılar veya harfler kullanmayınız. Yine metinde yer alan çeşitli türden ardışık sıralamalarda sayı yerine madde işaretlerini kullanmayı tercih ediniz.(kare, çizgi, yuvarlak vb.)

Tablo ve Şekiller

Tablo gösterimi ve isimlendirme, APA-V kriterlerine uyulmalıdır. Tablo ve şekiller, a) numara, b) başlık (ismi), c) çerçeve, ç) içerik ve d)dipnot (varsa) öğelerinden oluşur. Tablolar, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir. Tablo, metinden sonra 1 satır boşluk bırakılarak, her tabloya 1’den başlayarak, ardıl numaralar verilerek numaralandırılmalıdır. Tablo numarası normal ve başlıktaki sözcüklerin baş harfleri büyük, diğer harfler küçük olacak şekilde yazılabilir. Tablo başlığı italik ve sola dayalı, tablo içi normal olarak yazılmalıdır. Tabloda dikey çizgi kullanılmamalı, sadece tablonun en alt ve en üstünde koyu yatay çizgi kullanılmalıdır. Tablo numarasından sonra da (.) noktalama işareti konulmalıdır.

Şekil, metinden sonra 1 satır boşluk bırakılarak, her şekle 1’den başlayarak ardıl numaralar verilerek, numaralandırılmalıdır ve italik yazılmalıdır. Şekil başlığı normal ve sola dayalı, şekil içi de normal karakterlerle yazılmalıdır. Şekil numarasından sonra, (.) noktalama işareti konulmalıdır. Metin içinde şekil numaralarına, “Şekil 1 ’de görüldüğü” gibi biçiminde, referans verilmelidir.

Çeşitli biçimlerde hazırlanabilen tablo ve şekillerde başka kaynaklardan alınan bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, ayrıca açıklayıcı bilgiler gerekiyorsa bunlar tablo ve şekillerin altında gösterilmelidir.2. Kaynakça Listesinde Kaynak Gösterme

Bir çalışmanın sonunda yer alan kaynakça listesi, çalışmayı belgeler ve her bir kaynağın yeniden bulunması ve tanımlanması için gerekli bilgiyi sağlar. Yazarlar, anlaşılır bir biçimde referansları seçmeli ve bu liste sadece çalışmanın araştırılması ve hazırlanmasında kullanılan kaynakları kapsamalıdır. Kaynaklar, kaynakça listesinde yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilir. Kitap ve dergi isimleri italik olarak yazılmalıdır. Kaynakça yeni bir sayfada başlatılmalıdır. Bir satıra sığmayan kaynak gösterimlerinde, ikinci satır 1.25 cm., içerden başlatılır.

Süreli Yayına İlişkin Genel Form
Yazarın soyadı, adının baş harfi ya da adı (Tarih). Makalenin Adı. Derginin Adı, Cilt (sayı), sayfa no. Dergi adı dısında derginin cilt numarası da italik yazılır. Yılda bir sayıdan fazla yayınlanan dergilerde cilt sayısı dısında bir de sıra sayısı veriliyorsa, cilt yanına parantez içinde derginin sayısı italik ya da koyu olmaksızın yazılır.

Süreli Yayın Örnekleri
Tek yazarlı, bir dergide makale
Boz, H. (2001). Kitle iletişim araçları ve suskunluk sarmalı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 32. (1–2), 41-48.

Bir dergide üç ya da dört yazarlı, makale
Borman, W.C., Hanson, M.A., Oppler, S.H., Pulakos, E.D. ve White, L.A.(1993). The people in organization. Organizational Management, 41, 21-30.

Altı ya da daha çok yazarlı, bir dergide makale
Kahraman R.C., Borman, C., Hanımgil, M., Özler, H., Perçin, D., ve Sergen, L.(1993). Kroner kalp rahatsızlığının belirlenmesinde rol oynayan faktörler. Sağlık Psikolojisi,12 (2), 301-307.

Baskıda olan makale
Zekeriya, M., ve Kermenek, S.C. (Baskıda). Suçlu davranısların kalıtsal kökenleri var mıdır? Çocuk Psikolojisi, 17, 24-31.

Yazarsız, günlük gazetede makale
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The Washington Post, s. 12.

Sağlıklı yağ reçetesi. (4 Nisan 1993). Hürriyet, s.15.
• Yazarsız çalısmalar, çalısmanın adının ilk kelimesine göre kaynakça listesine girer.
• Metin içinde kaynak göstermede ise, kısa bir baslığın ilk bir ya da iki kelimesi parantez içinde verilir (“New Drug,” 1993). Aynı gösterim elektronik kaynaklar için de geçerlidir.

Abstract
Woolf, N., J., Young, S.L., Fanselow, M.S., and Butcher, L.L. (1991). Alteration in cortex by pavlovian conditioning. Society for Neuroscience Abstracts, 17, 480.

Eğer süreli yayının adı “abstracts” kelimesini içermezse, abstract adı ile nokta arasına, köseli parantez içinde, [abstract] yerleştirilir.

Doktora tez özetleri
Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation (Doctoral dissertation, Boston College, 2001). Dissertation Abstracts International, 62, 7741A.

Yıllık olarak yayımlanan süreli yayın
Fiske, S.T. (1993). Social cognition and social perception. Annual Review of Psychology, 44, 155-194.

Bir dergide çeviri makale
Bruce, T. Draine. (1994). Çocukların yaşamında oyunun rolü (Çev. A.F. Altınoglu). Eğitim ve Bilim, 18 (92), 64-69. (Orjinal makalenin yayım tarihi, 1970)

• Makale hangi dile çevrildi ise, makale adı o dilde verilir.
• Çevirenin adı, örnekte gösterildiği gibi makale isminden sonra parantez içinde verilir.
Çevirilerden yapılan alıntılar, metin içinde gösterilirken yazarın soyadından sonra, sırasıyla orijinal tarih ve çeviri tarihi verilir. Örnek:

Bruce’e (1970/1994) göre ............ dır.

Kitaba İlişkin Genel Form
Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). Kitabın adı. (Baskı sayısı). Yayın Yeri: Yayınevi.

Kitap Örnekleri
Bursalıoğlu, Z. (2003). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. (7. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Mitchell, T.R. ve Larson, J.R. (1987). People in organizations (Third edition).New York: Mc Graw-Hill.

Timur, T. (2000). Toplumsal değişme ve üniversiteler. Ankara: İmge Kitabevi.

Kurumun yazarı ve yayımcısı olduğu kitap
Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990 (No.3209.1). Conberra, Australian Capital Territory: Author.

Devlet Planlama Teşkilatı. (2005). Ekonomik ve sosyal göstergeler (1950- 2004). Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı.

Bir editör (veya editörler) tarafından hazırlanmış kitap
Sayılan, F. ve Yıldız, A. (Ed.) (2006). Yaşam boyu öğrenme. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık.

Editörler tarafından yayına hazırlanmış bir kitapta bir makale ya da bölüm
Bjork, R.A. (1989). An adaptive mechanism in human memory. In H.L. Roediger and F.I.M. Craik (Ed.), Varieties of Memory and Consciousness (309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Gülmez, M. (2006). Kesintisiz insan hakları öğretimi ve eğitimi. F. Sayılan ve A. Yıldız. (Editörler).Yaşam Boyu Öğrenme. İkinci Baskı. Ankara: Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık, s.84-105’deki makale.

• Önce makalenin ya da bölümün yazarı verilir.
• Henüz baskıda olan eserler için, yayın yılı yerine “baskıda” (in press) yazılır.
• Editör varsa editörden önce, yoksa kitabın adından önce “in” kelimesi yazılır (İngilizce bir eser için).

Çeviri Kitap
Hollingsworth, P.M. ve Hoover, K.H. (1999). İlköğretimde öğretim yöntemleri (Çev. T. Gürkan, E. Gökçe ve D.S. Güler).Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No 214. (Eserin orijinali 1991’de yayımlandı).

Freire, P. (1991). Ezilenlerin pedagojisi. (Çev. D. Hattatoglu ve Erol Özbek) İstanbul: Ayrıntı Yayınevi. (Eserin orijinali 1982’de yayımlandı).

Çeviri kitaplardan yapılan alıntılar metin içinde gösterilirken yazarın soyadından sonra, sırasıyla orijinal tarih ve çeviri tarihi verilir. Örnek:

Hollingsworth ve Hoover’e (1991/1999) göre ................ dır.

Freire (1982/1991) okuma yazma öğretiminde, ... dır.

Ansiklopedi veya sözlük
Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe sözlük (Genişletilmiş baskı). Ankara: TDK.

Ansiklopedi veya sözlüğün yazarı veya editörü varsa;

Sadie, S. (Ed). (1980). The new grove dictionary of music and musicians. (6th ed. 1-20). London: Macmillan.

Bir sempozyumda sunulan yayımlanmamış bir çalışma

Johnson, R.S. (1991, January). Early data on trauma symptom. Paper presented at the First International Congress of Medicine, San Diego, CA.

Köklü, N. (Kasım, 1996). Üniversite öğrencilerinin istatistik kaygı puanlarına etki eden faktörler. Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumunda sunuldu, Ankara.

Doktora ya da Yüksek Lisans Tezleri

Üniversiteden elde edilen ve “Dissertation Abstracts International” (DAI)’da özetlenen doktora tezi
Ross, D.F. (1990). Unconscious transference (Doctoral dissertation, Cornell University, 1990). Dissertation Abstracts International, 54, 25055.

Tezin bir kopyası kaynak olarak kullanıldıysa, DAI’nın cilt ve sayfa numaralarının yanı sıra tezin yılı ve üniversite adı verilir. Yılları farklı ise, metin içinde her iki yıl da kronolojik olarak verilir.

Yayımlanmamış doktora tezi
Öztürk, S. (2004). Türkiye’de üniversite özerkliğinin mali, akademik ve yönetsel boyutlarıyla kamu ve vakıf üniversiteleri için betimlenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yayımlanmamış yüksek lisans tezi
Almedia, D.M. (1990). Fathers participation in family work. Unpublished master’s thesis, Canada: University of Victoria.

Kara, E. (1996). Öğretmenlerin statü düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Şehir adının verilmesi yeterli olmakla birlikte, eğer, tez başka bir ülkede yapılmış ise ve şehir yaygın olarak tanınmıyor ise, ayrıca ülke adı verilebilir.

İnternet Ortamından (Web Sayfalarından) Elde Edilen Bilgiler İçin Kaynakça Listesi Hazırlama

Yazarı ve Yayımlandığı Dergisi Belli Olan Bir Makale
Beach, D. (December 2003). A problem of validity in education research. Qualitative Inquiry, 9, 859 – 873. Web: http://qix.sagepub.com/cgi/reprint/9/6/859 adresinden 8 Ocak 2007’de alınmıştır.

Dykeman, B. F. (1994). The effects of motivational orientation, self-efficacy, and feedback condition on test anxiety. Journal of Instructional Psychology, 21(2), 114–120. EBSCOHost Academic Search Premier veritabanından 4 Haziran 2005’de alınmıştır.

Yazarı Belli Olmayan Ancak Yayımlandığı Dergisi Belli Olan Bir Makale
From character to personality. (1999, Dec). APA Monitor, 30 (11). Web: http://www.apa.org/monitor/dec99/ss9.html adresinden 22 Agustos 2000’de alınmıştır.

Tarihi ve yazarı olmayan
Gvu's 10th www user survey. (?) Retrieved August 19, 2005, from http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-1998-10/

Öz (Abstract)
Rosenthal, Robert. (1995). State of New Jersey v. Margaret Kelly Michaels: An overview [Abstract]. Psychology, Public Policy, and Law, 1, 247– 271. Web: http://www.apa.org/journals/ab1.html 25 Ocak 1996’da alınmıştır.

MLA STİLİNE GÖRE KAYNAK VE REFERANS SİSTEMİ ( İLAHİYAT ALANI İÇİN)

İlahiyat ve din bilimleri ile ilgili yazılarda MLA STİL kullanılacaktır.

Dipnot kullanımında eserin ilk geçtiği yerde tam künye daha sonraki kullanımlarda kısaltılmış künye kullanılmalıdır.

a.Kitap:

Kitap yazarının soyadı veya meşhur adı, adı, eserin tam adı (italik), varsa çeviren (Çev.), tahkik eden (Thk.) veya sadeleştiren (Sad.), edisyon (Eds.) yayına hazırlayanın (Haz.) adı, soyadı, kaçıncı baskı olduğu, yayınevi (tercihe bağlı), yayın yeri ve tarihi, varsa cildi ve sayfası. Şayet baskı yeri yoksa (y.y), tarih yoksa (trs.) şeklinde kısaltılacaktır.

Örnek:

Cerrahoğlu, İsmail, Tefsîr Usûlü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 1988, C.1, s.55.

Tahkik

Yâkût el-Hamevî, Mu’cemü’l-Büldân, thk. Ferîd Abdülaziz el-Cündî, Beyrût, 1990, C.V, s.16.

Çeviri

Şehrûr, Muhammed, Lügavî Kur’ân Okumaları, Çev. Mustafa Ünver, Samsun 2001, s. 69.

b.Makale

Makale yazarının soyadı ve adı, makale adı (tırnak içinde ve italik), dergi veya eser adı (italik), çeviri vs. ise onların adı, derginin baskı yeri ve tarihi, cildi veya yılı, sayı numarası, sayfası.

Mehmed S. Hatiboğlu, “İlk Sufilerin Hadis/Sünnet Anlayışları Üzerine”, İslâmiyât, Ankara, 1999, C. 2, S. 3, temmuz-eylül, s. 15.

Dipnotta bir eserin ikinci ve daha sonraki kullanımlar

İlk geçtiği yerde tam künye ile verildikten sonra şayet tekrar kullanılacaksa parantez içinde daha sonraki kullanımdaki kısaltma yazılacaktır. İkici ve diğer kullanımlarda yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı cilt ve sayfa numarası yazılacaktır.

Örnek:

Ebü'l-Fazl Celalüddin Abdurrahman b. Ebî Bekr es-Suyûtî (911/1505), el-İtkân fî Ulûmi'l-Kur'ân, Thk. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrâhim, Dârü't-Türas, 3. bs., Kahire, 1985, C.1, s. 225. (el-İtkân) İlk Kullanım

es-Suyûtî, el-İtkân, C.II, s. 22. (ikinci ve sonraki kullanımlar)

c. Basılmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri, tezler, kitap bölümleri aşağıdaki şekle uygun olmalıdır.

Yılmaz Öztuna, “Mesnevî”, Türk Ansiklopedisi, Ankara 1983, C.XXIV, s. 46

Mehmed Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih ve Deyimleri Sözlüğü, İstanbul 1993, C. II, s. 488

Özgel, İshak, Büyük Selçuklu Dönemi Müfessirleri, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1996, s. 142

d-Yazma Eserlerde Kütüphane adı, kayıt numarası ve varak yazılacaktır.

Abdülmecid-i Sivâsî, Şerh-i Mesnevî, M E.B. Ank, Genel Kitâblık, nr 683, vr. 3b

e. Âyetler

Sure numarası / âyet numarası

Örnek

2/Bakara/56

f.Hadislere yapılan atıflarda Concordance usulü takip edilmeldir.

Örnek:

Buhârî, İmân 15.

g.Arapça eser isimleri ve müellif isimlerinin yazımında, ismi mensuplarda (lam-ı tarifler okunduğu gibi yazılacaktır)

er-Râzî ve el-Cezerî

Eser isimlerinde harfi cerler küçük yazılacak lâm-ı tarifler üst kesme ile ayrılacak okunduğu gibi yazılacaktır.

“el-Burhân fî Ulûmi’l-Kurân”

NOT: Âyet, hadis veya diğer Arapça ibareler mutlaka yaygın olarak kullanılan fontlarda yazılmalı ve word’de farklı iki dilde kullanılabilir özelliğinde olmalıdır.

h.İnternet Siteleri:

Kitap ve makele referans sitemine ek olarak erişim tarihi ve http adresi verilecektir.

Beach, D.. “A problem of validity in education research”, Qualitative Inquiry, 9, 859 – 873. December 2003, Web: http://qix.sagepub.com/cgi/reprint/9/6/859 adresinden 8 Ocak 2007’de alınmıştır.

MLA Sistemine Göre Metin Sonunda Kaynak Gösterimi

1- Kaynakça başka bir sayfada yazarların soyadına göre alfabetik sırayla düzenlenir. Yazar adı verilmemişse eser adı, eser kurum yayınıysa kurum adı dikkate alınır, eserin ve kurumun ilk harfine göre alfabetik sıralama yapılır.

2- Kaynaklar iki yana yaslı, ilk satırda paragraf girintisi olmadan ikinci satırı 1,25 paragraf girintisiyle düzenlenir.

NOT: Kaynakçada kullanılan kaynakların ilk dipnottaki tam künye hali verilecektir. Buna ilave olarak sadece şayet kaynak eser birden fazla cilde sahip ise kaç cilt olduğu belirtilecektir. Makale ise derginin hangi sayfaları arasında olduğu bilgisi eklenecektir.a. Tek yazarlı kitap:

Günay, V. Doğan, Söylem Çözümlemesi, İstanbul: Papatya, 2013.

b. İki ya da üç yazarlı kitap:

Kıran, Zeynel ve Ayşe Kıran. Dilbilime Giriş. Ankara: Seçkin, 2006.

NOT: İkinci yazarın ismi aynen yazılmış, soyadı öne alınmamıştır çünkü ilk yazarın soyadına göre alfabetik sıralama yapılmaktadır.

c. Üçün üzerinde yazarı olan kitap (ilk yazarın adından sonra diğer yazarlar kitaptaki sıraya göre verilir ya da ilk yazar adı verildikten sonra diğerleri denilir ve sonraki yazarlar verilmez.):

Örnek: Korkmaz, Zeynep ve diğer. Türk Dili ve Kompozisyon. 2. Baskı, Ankara: Ekin, 2007.

d. Özel yazımı olan isimlerce yazılmış kitap: (Bazı yazarlar belirli isimlerle tanınmıştır ve bazı yazarların da soyadı bulunmamaktadır. Bunlarda ilk ad dikkate alınmalı gerekirse parantez içinde açıklama vermelidir.

Nazım Hikmet (Ran). La Fontaine'den Masallar. 1. Baskı, Ankara: YKY, 2012.

e. Yazarı bilinmeyen eser (Uzun eser isimleri italik, kısa eser isimleri çift tırnak içinde verilir.)

Dede Korkut Öyküleri. İstanbul, Dilek yayınları, 1980.

f. Çeviri ve editörlü kitap:

Merriam B. Sharan. Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçi Bir Rehber. Çev. Selahattin Turan. Ankara: Nobel, 2013.

g. Tez

Karahan, Leman. Türkçe öğretiminde klâsik Türk edebiyatı eserlerinden faydalanma yolları (15-18.yy.). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Niğde Üniversitesi, 2010.

h. Elektronik Kaynak

Sağır, Mukim. Ana Dil Mi, Ana Dili Mi?. 14 Temmuz 2014. ww.turkishstudies.net/Makaleler/1911810174_sagirmukim.pdf.

Kısaltmalar

b.: Bin, ibn

bkz.: Bakınız

bs.: Baskı

C.: Cilt

Çev.: Çeviren

Der.: Derleyen

Ed.: Editör

Eds.: Edisyon

h.: Hicrî

Haz.: Hazırlayan

hk.: Hakkında

krş.: Karşılaştırınız

Ktp.: Kütüphane/Kütüphanesi

m.ö.: Milattan önce

m.s.: Milattan sonra

nr.: Numara

Nşr.: Neşreden

ö.: Ölümü

S.: Sayı

s.: Sayfa

Thk.: Tahkik eden

trs.: Tarihsiz

vr.: Varak

y.y.: Yayın yeri yok

MLA Sistemine Göre Metin İçi Kaynak Gösterimi

1- Alıntılar

2- MLA sisteminde uzun eserlerin (Roman, kitap, oyun vb.) başlıkları metin içinde eğik yazı ile; kısa eserlerin (şiir, tek öykü, makale vb.) başlıkları ise çift tırnakla normal yazıyla verilmelidir.

Örnek: Söylem Çözümlemesi kitabında Doğan Günay “Dil ile ilgili açıklamaları bir yerde sonlandırmak zordur” (15) demiş dilin açıklanmasının güçlüğüne dikkat çekmiştir.

Örnek: Mehmet Akif Ersoy’un “Ordunun Duası” şiiri dikkate değerdir (627-628).

3- Yazar ve eser ismi belliyse alıntı sonrasında sadece sayfa numarası parantez içinde, aynı metinden yapılan alıntılar art arda veriliyorsa ve araya başka yazarlardan yapılan alıntılar girmemişse sadece sayfa numarası verilir. Araya farklı bir yazardan alıntı girmişse yazar ve eser ismi tekrar verilmelidir.

EKEV Akademi Dergisi Kış, Bahar, Yaz ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda dört kez yayımlanır. Yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır.


EKEV Akademi Dergisi'nde yayımlanan tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. İzin alınmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Yayın kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ YAYIN SÜRECİ VE ETİK SORUMLULUKLAR

Açık Erişim

EKEV Akademi Dergisi ulusal hakemli ve açık erişimli bir dergidir.

Gizlilik

EKEV Akademi Dergisi “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında hakem, yazar ve okuyucu bilgilerini derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanır ve üçüncü kişilerle paylaşmaz.

Arşiv

EKEV Akademi Dergisinde yayımlanan makaleler TÜBİTAK ULAKBİM EKEV Akademi Dergisi aracılığıyla pdf formatında ULAKBİM sunucularında arşivlenmektedir. Ayrıca editörya tarafından pdf formatında saklanmaktadır.

Telif Hakkı

EKEV akademi Dergisine gönderilen makaleler, önceden başka bir dergide veya başka bir yerde yayınlanmamış veya herhangi bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün makale niteliğinde olmalıdır.

Yazarlar makaleyi dergi sistemine yüklediklerinde makalenin telif hakkından feragat etmeyi ve EKEV Akademi Dergisine devretmeyi kabul ederler.

Körleme Hakemlik

EKEV Akademi Dergisinde hakem ve yazar kimlikleri çift taraflı olarak gizli tutulur, yazar, hakem ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Değerlendirme Süreci

EKEV Akademi Dergisine gönderilen makaleler; dergi editörlerince incelenir. Derginin amaç ve kapsamı dışında olan, özgün değeri olmayan, bilimsel olarak zayıf ve etik ilklere uyulmamış, dil açısından problemli ve yayın dillerinden birinin dışında olan makaleler reddedilir. Değerlendirme sonucu yazara 10 gün içinde bildirilir. Makalenin ilk inceleme sonucu olumlu olursa alan editörlerine yönlendirilir.

Alan Editörü İncelemesi

Alan editörü tarafından makale; genel yapısı, giriş, materyal ve metot, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma bölümleri dergi yayın politikası ve kriterleri temelinde değerlendirilir. Alan editörünce yeterli görülmeyen çalışmalar en geç üç hafta içinde yazara iade edilir.

Hakem Süreci

Ön incelmeden geçen makaleye içeriğine uygun olmak üzere, alan editörleri tarafından hakem önerilir. Hakem önerileri editörce değerlendirilir ve ilk olarak makale iki hakeme gönderilir. Hakemler tarafından en geç iki hafta içinde makale incelenir ve rapor yazılır.

Rapor süreci:

1- Raporlardan her ikisi de olumlu ise = süreç editörlerin makaleyi kontrol ve düzletme önerileriyle devam eder.

2- Raporlardan biri veya ikisi düzeltme ise = makale raporları incelenir, yazara iletilir, yazarın düzeltmeleri takip edilir, düzletilmiş nüsha editörler ve hakemler tarafından kontrol edilir ve düzeltmeler yapılmışsa makale yayımlanacaklar listesine alınır.

3- Raporlardan her ikisi de olumsuz ise = editörlerin değerlendirmeleri sonrasında makale reddedilir.

4- Raporlardan biri olumlu diğeri olumsuz ise = makale alan editörünce önerilen üçüncü hakeme gönderilir, üçüncü hakemin raporu olumluysa 2. Maddede belirtilen süreç işletilir. Ancak üçüncü hakem raporu olumsuz ise editör değerlendirmesi sonrasında makale reddedilir.

Değerlendirme

Hakem ve editörlerin önerileri doğrultusunda düzeltilen makale alan editörünce incelenir ve sonuç olumluysa yayınlanacaklar listesine alınır. Yayımlanacaklar listesine alınan makale son incelemede editörya tarafından uygun bulunduğu takdirde yayımlanmak üzere dizgiye gönderilir. Uygun bulunmayan makaleler editörya tarafından reddedilir.

İntihal

Yayımlanacaklara atılan makalenin intihal denetimi yapılır. EKEV Akademi Dergisi kabul edilebilir benzerlik oranı %15’tir. Yazar makalenin orijinalliğini sağlamadan birinci dereceden sorumludur.

Makale Gönderimi

Yazarlar, EKEV Akademi Dergisi ana sitesinden “http://www.ekevakademi.org/YeniUyelik.aspx” üyeliklerini gerçekleştirdikten sonra makalelerini dergi sistemine yükleyebilir.

Makaleyi Geri Çekme

EKEV Akademi Dergisine gönderilen makaleler, hakem süreci başladıktan sonra veya başka bir dergiye gönderildiği için geri çekilemez. Yazarlar, dergi editörleriyle iletişime (dergi@ekevakademi.or) geçerek makalesini geri çekmek istediğini belirten bir dilekçe ile hakem süreci başlatılmamış makalelerini geri çekebilirler. Yayın kurulu tarafından telif hakları EKEV Akademi Dergisine devredilmiş çalışmaların geri çekme isteği onaylanmadığı sürece yazarlar makalelerini başka bir dergiye değerlendirmek üzere gönderemezler.

Destekleyici ve Reklam

EKEV Akademi Dergisi reklam kabul etmemektedir ve herhangi bir destekleyicisi bulunmamaktadır.

YAYIN ETİĞİ

EKEV Akademi Dergisi; bilimsel disiplinin çalışma prensiplerine uygun olarak hazırlanan araştırma makalelerinin (değerlendirme, telif, kitap incelemesi) yayımlandığı hakemli bir dergidir.

EKEV Akademi Dergisinde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada surecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. EKEV Akademi Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. (https://publicationethics.org/authorship).

Yazarların Etik Sorumlulukları

Bilimsel gelişim objektif bir tavır ve etik ilkeler temelinde gelişmektedir. EKEV Akademi Dergisi’ne çalışma gönderen yazarlardan evrensel etik değerlere ve aşağıda belirtilen etik ilkelere uymaları beklenmektedir.

1- Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

2-Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

3-Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

4-Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

5- Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

6-Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

7-Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma EKEV Akademi Dergisi’ne gönderilemez.

8-Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

9-Yazarlar makalelerinde “Araştırma Etiği” başlığıyla araştırma ve yayın etiğine uyduklarına dair bilgi vermelidirler.

10-Yazarlar etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) eğitim alanında yaptıkları çalışmalarda yetkili kurum yönetmeliğine (MEB İzin Yönergesi) uygun olarak izne yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında yer verilmelidirler. Buna ek olarak olgu sunumları veya eğitim alanında deneysel çalışmalarda, bilgilendirilmiş gönüllü¨ olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalelerinde yer vermelidirler.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

EKEV Akademi Dergisi editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, dergide yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

1- Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,

2- Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,

3- Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,

4- Düşünce özgürlüğünü destekleme,

5- Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,

6- Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,

7- Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

1- Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.

2- Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.

3- Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.

4- Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.

5- "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.

6- Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.

7- Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

1- Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.

2- Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.

3- Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.

4- Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.

5- Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.

6- Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.

7- Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.

8- Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.

9- Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.

10- Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

1- Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.

2- Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.

3- Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.

4- Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.

5- Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suiistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suiistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;

1- Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.

2- Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.

3- Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikâyetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikâyetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. EKEV Akademi Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda dergimiz için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

1- Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.

2- Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

3- Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

4- Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.

5- Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.

6- Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.

7- Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Hakem Rehberi:

https://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines.pdf

Yayıncının Etik Sorumlukları

Dergi Yönetim Kurulu, aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

1- Editörler, dergiye gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.

2- Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.

3- EKEV Akademi Dergisi yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.

4- Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suiistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Dergimizde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen dergi@ekevakademi.org adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Ekev Akademi Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim ayları olmak üzere yılda dört defa yayımlanmaktadır.

Dergimizde makale başvurusu sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın makale işleme ücreti alınmaktadır (600 TL).

Aşağıdaki hesap numarasına 600 TL yatırılması gerekmektedir. Makalenin reddedilmesi durumunda hakem ücretleri vd. ücretler alınarak kalan miktar için geri ödeme sağlanmaktadır.

SEDEF ŞIK
Kuveyttürk Erzurum Şubesi

IBAN: TR060020500009581960300001