Sayı: 53, 30.06.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Makaleler

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisinin amacı Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlamak ve akademik bilgi birikimine katkı sağlamaktır. 

Dergide görgül araştırma, meta-analiz ve derleme makalelerine yer verilmektedir. Görgül araştırma makaleleri kuramsal bir temele dayanan, uygun araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak hazırlanmış, alanına katkı sağlayacak araştırma koşullarını taşımalı ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Meta-analiz makaleleri belli bir alandaki çalışmaların bulgularının nicel araştırma yöntemleri kullanılarak birleştirildiği ve elde edilen bulguların analiz edildiği çalışmalar olmalıdır. Derleme makaleleri ise bir kuramın, yöntemin, yaklaşımın özgün bir biçimde değerlendirildiği çalışmalar olmalıdır.Dergimizin 1992-2005 yılları arasında yayınlanan sayılarına linkten ulaşabilirsiniz.


Başlık

Konu başlığı ilk harfleri büyük olacak şekilde 14 punto koyu ortalanmış olarak yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalı. Sorumlu yazar mutlaka belirtilmelidir.

Öz

Öz 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özün alt kısmında anahtar sözcükler (keywords) Türkçe ve İngilizce olarak 3-6 sözcük arasında olmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise “Öz”, İngilizce ise “Abstract” başa gelmelidir. Öz 10 punto ile yazılmalıdır.

Bölümler ve Alt Bölümler

Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde belirtilmelidir. Ana bölümler Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler biçiminde birbirini izleyecek şekilde örnek şablondaki gibi verilmelidir. Derleme ve deneme türündeki makalelerde konu başlıkları içeriğe göre düzenlenebilir.

Atıf ve Kaynaklar

Dergimizde atıflar 11 punto ve tek satır aralığında yazar soyadlarına göre sıraya konulmalı ve APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olmalıdır.

Şekiller ve Tablolar

Şekil yazısı şeklin altına, tablo yazısı ise tablonun üstüne gelecek biçimde APA 6 Stiline uygun olarak yazılmalıdır.

Yazı Tipi ve Paragraf Düzeni

·   Times New Roman yazı karakteri, 11 punto ve bir satır aralığıyla MS Word programında yazılmış olmalıdır.

·   Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.

·   Türkçe yazılan makalelerde 750-1000 sözcük uzunluğunda İngilizce “genişletilmiş özet” hazırlanmalıdır. Eğer makale yabancı dilde yazılmış ise "genişletilmiş özet" Türkçe yazılmalıdır.

·   Sayfa numaraları sayfanın sağ alt köşesine konularak verilmelidir.

·   Kenar boşlukları tüm kenarlar için 3 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.

Genişletilmiş İngilizce Özet

Türkçe yazılan makalelerde 750-1000 sözcük uzunluğunda İngilizce “genişletilmiş özet” hazırlanmalıdır. Eğer makale yabancı dilde yazılmış ise "genişletilmiş özet" Türkçe yazılmalıdır.

 

Yukarıda verilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış örnek şablon ve örnek makaleyi “Makale Başvuru Esasları” sekmesinden indirebilirsiniz.

Yayın EtiğiBu dergi Creative Commons'ın Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanan ve 12 Eylül 2012 tarihli "Budapeşte Açık Erişim Girişimi"ni kabul eden ve destekleyen açık erişimli bir dergidir. Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır.

Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar (anket ya da ölçek uygulamayı gerektiren, görüşme ve gözlem içeren; doküman, resim, anket vb. diğerleri tarafından geliştirilen ve kullanım izni gerektiren çalışmalar) için etik kurullardan ya da komisyonlardan gerekli izinlerin alınması, bunların makale içeriğinde belirtilmesi ya da ek dosya olarak sunulması gerekmektedir.

Buca Eğitim Fakültesi dergisi 01.06.2018 tarihinden itibaren dergi yayıncılığında COPE (Code of Conduct for Journal Editors) tarafından belirlenen editörler, yazarlar ve hakemler için yayın etiği ve kötüye kullanım ile ilgili belirlenmiş yükümlülükleri esas alır.

Editörlerin Sorumlulukları

Tarafsızlık ve yayıncıya ait özgürlük: Editörler gönderilen makale önerilerini derginin kapsamına uygun olması ve çalışmalarının önemi ve orjinalliğini dikkate alarak değerlendirirler. Editörler, makale önerisini sunan yazar/ların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, uyruk, veya politik görüşlerini dikkate almazlar. Düzeltme ya da yayınlama kararına dergi editör kurulu dışında diğer kurumlar etki edemez.
Gizlilik: Editörler gönderilen bir yazıyla ilgili bilgileri, sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında başka herhangi biriyle paylaşmazlar.
Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: Editörler ve yayın kurulu üyeleri, yazarların açık yazılı izni olmaksızın kendi araştırma amaçları için sunulan bir makalede sunulan yayınlanmamış bilgileri kullanmazlar.
Basım kararı: Editörler, yayınlanmak üzere kabul edilen tüm makalelerin, alanında uzman olan en az iki hakem tarafından hakem değerlendirmesine tabi tutulmasını sağlar. Editörler, dergiye gönderilen makalelerden hangi eserin yayınlanacağına, söz konusu çalışmanın geçerliliğine, araştırmacılara ve okurlara olan önemine, hakemlerin yorumlarına ve bu gibi yasal şartlara göre karar vermekten sorumludur.
Etik kaygılar: Editörler sunulan bir yazıya veya yayınlanmış makaleye ilişkin etik kaygılar ortaya çıktığında tedbirler alacaktır. Yayımlandıktan yıllar sonra ortaya çıksa bile, bildirilen her etik olmayan yayınlama davranışı incelenecektir. Editörler, etik kaygılar oluşması durumunda COPE Flowcharts takip eder. Etik sorunların önemli olması durumunda düzeltme, geri çekme uygulanabilir veya konu ile ilgili endişeler dergide yayınlanabilir.Hakemlerin görevler


Editöryal kararlara katkı: Editör kararlarında editörlere yardımcı olur ve editöryal iletişim yoluyla yazarlara makalelerini iyileştirmede yardımcı olur.
Sürat: Makale önerisini incelemek için yeterli nitelikte hissetmeyen veya makale incelemesinin zamanında gerçekleşemeyeceğini bilen herhangi bir hakem, derhal editörleri haberdar etmeli ve gözden geçirme davetini reddetmeli, böylece yeni hakem atamasının yapılması sağlanmalıdır.
Gizlilik: Gözden geçirilmek üzere gönderilen tüm makale önerileri gizli belgelerdir ve bu şekilde ele alınmalıdır. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır. Bu durum inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.
Tarafsızlık standartları: Makale önerisi ile ilgili yorumlar tarafsız olarak yapılmalı ve yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabileceği şekilde öneriler yapılmalıdır. Yazarlara yönelik kişisel eleştiriler uygun değildir.
Kaynakların kabulü: Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Hakem ayrıca, incelenen yazı ile başka herhangi bir makalenin (yayınlanmış veya yayınlanmamış) herhangi bir önemli benzerliğini editörüne bildirmelidir.
Çıkar çatışmaları: Çıkar çatışmaları editöre bildirilmelidir.Yazarların SorumluluklarıRaporlaştırma standartları: Orijinal araştırmanın yazarları, yapılan çalışmanın ve sonuçların doğru bir şekilde sunulmasını ve ardından çalışmanın öneminin objektif bir şekilde tartışılmasını sağlamalıdır. Makale önerisi yeterli detay ve referans içermelidir. Kongre/sempozyumda sunulan bildiriler, posterler makalede belirtilmeli ve tam metin olarak ilgili yerlerde basılmamış olmalıdır.
Veri erişimi ve saklama: Yazarların, çalışmalarının ham verilerini saklamaları gerekmektedir. Gerektiğinde, dergi/hakem tarafından talep edilmesi durumunda ve editör incelemesi için sunmalıdırlar.
Özgünlük ve intihal: Yazarlar, sadece tamamen orijinal eserler göndermeliler ve başkalarının çalışmalarını ve / veya sözlerini kullandılarsa, bu uygun şekilde alıntılanmış olmalıdır. İntihal, tüm biçimlerinde etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez. Bu nedenle dergiye gönderilen makalelerde benzerlik oranı “iThenticate” Programıyla kontrol edilir.
Birden çok, yinelenen, yedekli veya eşzamanlı gönderim/yayın: Yazarlar başka bir dergide daha önce yayınlanmış bir makaleyi değerlendirilmek için göndermemelidir. Bir makalenin birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.
Makalenin yazarlığı: Sadece yazarlık kriterlerini yerine getiren kişiler, yazının içeriğinde yazar olarak listelenmelidir. Bu yazarlık kriterleri şu şekildedir; (i) tasarım, uygulama, veri toplama veya analiz aşamalarına katkı sağlamıştır (ii) yazıyı hazırlamış veya önemli entelektüel katkı sağlamış veya eleştirel olarak revize etmiştir veya (iii) makalenin son halini görmüş, onaylamış ve yayınlanmak üzere teslim edilmesini kabul etmiştir. Sorumlu yazar, tüm yazarların (yukarıdaki tanıma göre) yazar listesine dahil edilmesini sağlamalı ve yazarların makalenin son halini gördüklerini ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiklerini beyan etmelidir.
Beyan ve çıkar çatışmaları: Yazarlar, mümkün olan en erken aşamada (genellikle makale gönderimi sırasında bir bildirme formu sunarak ve makalede bir beyanı dahil ederek) çıkar çatışmaları açığa çıkarmalıdır. Çalışma için tüm mali destek kaynakları beyan edilmelidir (varsa hibe numarası veya diğer referans numarası dahil).
Hakem değerlendirme: Yazarlar hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdürler ve editörlerin ham veri taleplerine, açıklamalara ve etik onayının kanıtlarına, ve telif hakkı izinlerine derhal yanıt vererek tam olarak işbirliği yapmakla yükümlüdürler. İlk olarak "gerekli revizyon" kararı verilmesi durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına sistematik bir şekilde verilen son tarihe kadar yazılarını gözden geçirip yeniden ibraz etmelidir.
Yayınlanan eserlerde temel hatalar: Yazarlar kendi yayınladıkları çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduklarında, dergi editörlerini veya yayıncılarını derhal bilgilendirmek ve kağıt üzerinde bir erratum biçiminde düzeltmek veya kağıdı çıkarmak için onlarla işbirliği yapmakla yükümlüdür. Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir şahısdan öğrenirse, yazarın makaleyi derhal düzeltmesi veya geri çekmesi veya gazetenin editörlerine kağıdın doğruluğuna dair kanıt sunması yükümlülüğüdür.


Yayın Politikası


Odak ve Kapsam
“Buca Eğitim Fakültesi Dergisi” ulusal düzeyde çevrimiçi olarak yayın yapan hakemli bir dergidir. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak akademik bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergimizde makale yayımlatmak veya hakem sürecini başlatmak için herhangi bir ücret talep edilmez. Dergimizin yayın periyodu yılda 2 sayı olarak belirlenmiş (Haziran ve Aralık) olup, yayın kurulu bu sayıyı artırabilir. Dergimizin hiçbir sürecinde ücret talep edilmez. Yayım kurulu ek/özel sayı ya da kongre/sempozyum özel sayısı çıkarma kararı alabilir.
Hakem Değerlendirme Süreci

Dergimize gönderilen makaleler 2 hakeme gönderilir. Hakem değerlendirme sürecinin yaklaşık olarak üç ay içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Süreci tamamlanan her makale, yayın sırasına alınarak yayın kurulunun uygun bulacağı sayıda yayımlanır.
Değerlendirme Süreci

Buca Eğitim Fakültesi Dergisine yüklenen çalışmalar en geç 2 hafta içerisinde alan editörüne atanır ve alan editörü ilgili hakemlere makale önerisini yönlendirir. Makaleler yayınlanmadan önce Editörler ve Alan Editörlerinin ön değerlendirmesinden geçer.

Ön değerlendirme;

1. Makaleler yüklenirken intihal raporu hazırlanır. Bu raporun benzerlik oranı editör tarafından incelenerek uygunluğu onaylanır.

2. Makale önerisinin dergi yazım klavuzuna göre düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir.

3. Makale önerisinin derginin kapsam ve konu alanlarına uygunluğu değerlendirilir.

4. Makale önerisinde atıf ve kaynakçaların APA’ya uygunluğu değerlendirilir.

5. Türkçe makalelerde uzun İngilizce özet istenir.

Değerlendirme:

· Ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar çalışmanın niteliğine göre Editörler veya Alan Editörleri tarafından belirlenecek alanında uzman 2 hakeme iletilir.

· Hakemler kendilerine çalışma gönderildikten sonra en geç 2 hafta içerisinde değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna bildirir. Eğer hakem belirtilen sürede bildirimde bulunmazsa, çalışmaya yeni hakem ataması gerçekleştirilebilir.

· Hakemler çalışmaları hakemler için daha önceden standardize edilmiş Hakem Değerlendirme Formunu kullanarak değerlendirirler. Bunun yanında hakemler eğer gerekli görürlerse, tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da yayın kuruluna iletebilirler
Çalışmalara ilişkin hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir

· Yayın Kabul edilebilir

· Düzeltmelerden sonra yayına kabul edilebilir

· Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isterim

· Yayınlanamaz (Red)GizlilikBuca Eğitim Fakültesi Dergisinin makale önerilerinin hakemlere atanması ve makale değerlendirme sürecinde gizlilik temel alınır. Makalelerin atanacağı hakemler sadece editör ve alan editörleri tarafından belirlenir ve bilinir. Makale değerlendirme sürecinde ise hakemlere yazar bilgisi verilmez. 

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır.