Makaleler


G. KUH KARYELİ, G. DAĞHAN
Sayısal Ayak İzi Ders Tasarımının Öğrencilerin Sayısal Vatandaşlık Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
G. DAĞHAN, P. NUHOĞLU KİBAR, N. MENZİ ÇETİN, E. TELLİ, B. AKKOYUNLU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN 21. YÜZYIL ÖĞRENEN VE ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, (2017)
B. Akkoyunlu, E. Telli, N. Menzi Çetin, G. Dağhan
Öğretmen Eğitiminde Yansıtıcı Günlüklere İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, (2016)
G. Dağhan, B. Akkoyunlu
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Kullanım Sürekliliğini Yordayabilecek Yapılara İlişkin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Ege Eğitim Dergisi, (2016)
G. Dağhan, P. Nuhoğlu Kibar, B. Akkoyunlu, G. Atanur Baskan
Öğretmen ve Yöneticilerin Etkileşimli Tahta ve Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Yaklaşımları ve Görüşleri, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, (2015)
G. DAĞHAN, P. NUHOĞLU KİBAR, N. MENZİ ÇETİN, E. TELLİ, B. AKKOYUNLU
Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Destekli Bilimsel İletişimi Kullanmaları Üzerine Nitel Bir Çalışma, Türk Kütüphaneciliği, (2015)
Y. DEMİRASLAN ÇEVİK, G. DAĞHAN, S. BARIN, R. SAVRAN
Examining Information and Communication Technologies Preservice Teachers’ Views On Technology Integration and Their Roles In This Process /Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna ve Bu Süreçteki Rollerine İlişkin Görüşlerinin, Eğitimde Kuram ve Uygulama, (2015)