RumeliDE Journal of Language and Literature Studies
Cover Image
ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/

25.721

72.488

RumeliDE Journal of Language and Literature Research began publication in 2014 in the field of language, literature, folklore, culture, translation, language and literature education; Academic, scientific and research-based articles. It is an internationally vigorous, open-access journal. The publishing language is in Turkish; But articles in English, French, German, Russian, Arabic and Farsi are also accepted. It is scanned in the Social Sciences index. It is published twice a year (October-April) in electronic format (www.rumelide.com) and in print. In addition, special numbers can also be published at intervals.

RumeliDE Journal of Language and Literature Studies

ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/
Cover Image

25.721

72.488

RumeliDE Journal of Language and Literature Research began publication in 2014 in the field of language, literature, folklore, culture, translation, language and literature education; Academic, scientific and research-based articles. It is an internationally vigorous, open-access journal. The publishing language is in Turkish; But articles in English, French, German, Russian, Arabic and Farsi are also accepted. It is scanned in the Social Sciences index. It is published twice a year (October-April) in electronic format (www.rumelide.com) and in print. In addition, special numbers can also be published at intervals.

Issue 14 - Mar 2019
 1. Türkçe öğretmeni adaylarının dijital rozetlere yönelik algıları üzerine bir araştırma
  Pages 1 - 14
  Ahmet Basal, Talat Aytan, Naime Elcan Kaynak
 2. Uluslararası kısaltmaların Türkçeye çevirisi
  Pages 15 - 23
  Ziya Tok
 3. Belirtisiz ad tamlaması biçiminde oluşan birleşik sözcüklerin yazımında meydana gelen dil bilgisel aykırılıklar
  Pages 24 - 32
  Soner Toktar
 4. Türkçe T- ~ K- denkliğinin Farsçadaki izleri
  Pages 33 - 54
  Cihangir Kızılözen
 5. “Tıp terimleri” üzerine yapılan çalışmalar hakkında bir bibliyografya denemesi
  Pages 55 - 67
  Sibel Murad
 6. Handan romanında batılılaşmış kadın karşısında batılılaş(ama)mış erkekler
  Pages 68 - 77
  Naim Atabağsoy
 7. Hayattan esere: Ahmet Hamdi Tanpınar’da yeme-içme kültürü
  Pages 78 - 102
  Salih Koralp Güreşir
 8. Memduh Şevket Esendal’ın eserleri üzerine bir bibliyografya denemesi
  Pages 103 - 117
  Yasin Beyaz
 9. Peyami Safa’nın Sözde Kızlar romanında kadın kimlikleri
  Pages 118 - 130
  Ayşe Duygu Yavuz
 10. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bazı romanlarında kenar mahalleler
  Pages 131 - 143
  Haluk Öner
 11. Ontolojik metin tahlili hakkında bazı tespitler
  Pages 144 - 153
  Ulaş Bingöl
 12. Murathan Mungan’ın Şairin Romanı romanında fantastik unsurlar
  Pages 154 - 173
  İlyas Suvağci
 13. “Söyleyici” kavramı ve “Nûrusiyâh” şiirinden hareketle şiir çözümleme yöntemlerinde “Söyleyici”nin tespitinin şiiri anlamaya katkısı
  Pages 174 - 182
  Ali Kurt
 14. Alpamış destanında sayıların anlamları ve değerlendirilmesi üzerine bir inceleme
  Pages 183 - 197
  Şerife Seher Erol Çalışkan
 15. Oğuz Kağan destanında Türklerin lider anlayışı üzerine bazı tespitler
  Pages 198 - 214
  Erkan Kalaycı
 16. İmam Şafii divanında ilim
  Pages 215 - 223
  Orhan Oğuz, Serkut Mustafa Dabbagh
 17. Dört asır dört şair bağlamında divan edebiyatında dünya algısı
  Pages 224 - 240
  Halime Çavuşoğlu
 18. Cavidannâme Mütercimi Derviş Murtaza Bektaşi’nin mesnevisinde Hurufi unsurlar
  Pages 241 - 258
  Vesile Albayrak Sak
 19. Şeyhülislam Muhammed ve Sâmih’in kudûmiyeleri üzerine mukayeseli bir inceleme
  Pages 259 - 288
  Halil Batur, Enes Yıldız
 20. 1874 Ankara kuraklığına bir manzume: Kasîde-i Kahtıyye
  Pages 289 - 297
  Ali Yörür
 21. Scopus veri tabanına dayalı bibliyometrik değerlendirme: Mevlâna Celâleddin Rumî üzerine yapılan araştırmalar
  Pages 298 - 313
  İzzet Şeref, Beytullah Karagöz
 22. Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev Mesnevisi’nde atasözleri
  Pages 314 - 326
  Maşallah Kızıltaş
 23. II. Dünya Savaşı yıllarına bir örnek: “Trakyada Yeşilyurt” gazetesinde Kırklareli (1943)
  Pages 327 - 352
  Meltem Ünal, V. Türkan Doğruöz
 24. Cumhuriyet döneminde bir taşra gazetesi: “Bozok”
  Pages 353 - 360
  Funda Çapan Özdemir
 25. Hârizmşah Muhammed’in siyasi ve askeri faaliyetleri örneğinden Târîh-i Elfî değerlendirmesi
  Pages 361 - 372
  Nilgün Dalkesen
 26. The effect of the changing society on the Turkish proverbs
  Pages 373 - 383
  Öznur Usta Tuzcu
 27. Anaphora resolution in Italian-Turkish late bilinguals in immigrant setting
  Pages 384 - 397
  Anna Lia Ergun
 28. Valentin Grigoryeviç Rasputin’in Matyora’ya Veda uzun öyküsünün köy nesri bağlamında incelenmesi
  Pages 398 - 410
  Kevser Tetik
 29. Language of conciliation: A reading of Joseph O’ Neill’s Netherland
  Pages 411 - 428
  Fikret Güven
 30. Addressing intercultural competence in BELF (English as a lingua franca in business) contexts
  Pages 429 - 438
  Tuğba Elif Toprak Yıldız
 31. A case study of translator’s preface in Yok Edici
  Pages 439 - 453
  Ilgın Aktener
 32. William Faulkner’ın Sanctuary romanının Türkçede nasıl adlandırıldığı üzerine betimleyici bir çalışma
  Pages 454 - 468
  Gülsüm Canlı, Ayşe Banu Karadağ
 33. The joy of in-betweenness: Henry James’s The Ambassadors
  Pages 469 - 479
  Ali Yiğit
 34. Translation knowledge and translation decisions of translator trainees
  Pages 480 - 493
  Ayşe Işık Akdağ
 35. Çok kısa hikâye kavramı ile Kur’an kıssaları ve nevadir arasındaki benzerlik ve farklılıklar
  Pages 494 - 504
  Orhan Oğuz
 36. العِتَاب في شِعر مَحْمُود سَامِي باشا البَارُوِدي
  Pages 505 - 521
  Serkut Mustafa Dabbagh
 37. Latin harfleriyle yazılmış bir atasözü derlemesi
  Pages 522 - 535
  Beytullah Bekar
 38. Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin İtalya’daki önemi: Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve eserleri üzerine İtalya’da yapılan araştırmalar ve çeviriler
  Pages 536 - 547
  Rıza Tunç Özben
 39. Bilgin Güngör, Postkolonyalizm ve Edebiyat: Türk Edebiyatında Sömürgeciliğe Bakış, Hece, Ankara, 2018, 359 s.
  Pages 548 - 552
  Kaan Yalnız
 40. Niyazi ADIGÜZEL, Hallerin Terbiyesi, Büyüyen Ay, İstanbul 2018, 246 s.
  Pages 553 - 554
  Büşra Kaplan