Konular

• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler


Dergiler


Makaleler


M. SOBA, S. ÖZKAN
Lüks Tüketim Algisi ile İçsel ve Dişsal Değerler Arasindaki İlişki: Uşak İli Örneği, Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi, (2020)
M. SOBA, A. ŞİMŞEK, E. DEMİR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA: BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİ, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2019)
M. SOBA, Ö. TAŞTEPE, F. EMET
Yalın Düşüncenin Sağlık Kuruluşlarında Uygulanmasına Duyulan İhtiyacın Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: İzmir İli Özel Medifema Hastanesi Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
M. TEKİN, M. SOBA, Ö. AKINCI
IMF’NİN YÖNETİMSEL REFORMLARINI ENGELLEYEN ETMENLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2018)
B. İLTER, M. Tekin, M. Soba
GİRİŞİMCİLİKTE İŞ AHLÂKI VE SOSYAL SORUMLULUK ALGISI: AFİKAD ÖRNEĞİ, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2018)
G. DEMİRAL, M. SOBA, Ş. ARMUTLU
Kütüphane veri tabanında veri madenciliği: Uşak Üniversitesi örneği, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
M. SOBA, A. BABAYİĞİT, İ. AKBULUT
Otel İşletmelerinde Tükenmişliğin Belirleyicisi Olarak Duygusal Emek Faktörü, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
M. SOBA, A. BABAYİĞİT, E. DEMİR
YAŞAM DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK; ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
M. SOBA, A. ŞİMŞEK, E. ERDİN, A. CAN
AHP TEMELLİ VIKOR YÖNTEMİ İLE DOKTORA ÖĞRENCİ SEÇİMİ, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
M. SOBA, F. AKYÜZ, Y. UĞURCAN
Şirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
E. OZEN, E. YESİLDAG, M. SOBA
TOPSIS PERFORMANCE EVALUATION MEASURES AND RELATION BETWEEN FINANCIAL RATIOS AND STOCK RETURNS, Journal of Economics Finance and Accounting, (2016)
M. SOBA
Banka Yeri Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci ve Electre Metodu İle Belirlenmesi: Uşak İlçeleri Örneği Banka Yeri Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Electre Metodu İle Belirlenmesi: Uşak İlçeleri Örneği/Determining Of The Selection Of The Bank Locati, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2014)