Taranmış Arşiv

2006 yılı 13. sayı

1. A New Excavation inWestern Anatolia: Kadıkalesi (Ancient Anaia)

2. Diyarbakır Müzesinde Yer Alan Urartu Tunç Fibulaları

3. Karyalıların Bazı Askeri Donanımı Keşfetmeleri

4. Daskyleion'da M.Ö 4. Yüzyıl Siyah Firnisli Attika Seramikleri

5. Erythrai Kaya Kutsal Alanları

6. Teke Kale'de Bir Mezar

7. Phokaia 2004: Hellenistik Dönem Seramiği Üzerine Gözlemler

8. Antik Yunan Konut Yazını: Kaynaklar, Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar Üzerine Bir Değerlendirme

9. Geç Roma İmparatorluğundan Erken Dönem Bizans İmparatorluğuna Geçiş Sürecinde Basılan Sikke Tasvirlerinde İmparator Kostüm ve Aksesuarları

10. Kapak ve İçindekiler

11. SayıTam Dosyası


2002 yılı 6. sayı


1. Aphrodisias Müzesi'ndeki Karahisar Buluntuları
2. The Impact of Galatians in Asia Minor

3. Dağlık Kilikia ve Karpaz Bölgesi (Kuzey Kıbrıs) Antik Yerleşim Özelikleri

4. Neue Votivbüsten Für Zeus Antigo(u)naos

5. Antik Kaynaklarda Ainos

6. Kapak ve İçindekiler

7. Sayı Tam Dosyası2002 yılı 5. sayı

1. 1987 Erzurum-Sos Höyük Kazıları ve 1985-1997 Yılları Arasında Erzurum Çevresinde Yapılan Arkeolojik Çalışmalar Işığında, Son Tunç-Erken Demir Çağında Doğu Anadolu-Kafkasya-Orta Asya Arasındaki Kültürel İlişkiler

2. Neolitik ve Kalkolitik Çağlarda Büyük Menderes Havzası'ndaki Kültürel Yapılanma ve Orta Kalkolitik Çağ Problemi

3. Pers Ölü Gömme Geleneğinde "Cenaze-Harmamaksa'ları"

4. Silifke Müzesi Koleksiyonundan Cam Kase

5. Çatıören Kilisesi

6. Kapak ve İçindekiler

7. Sayı Tam Dosyası


2001 yılı 4. sayı

1. Kilikia Bölgesindeki Grek Kolonizasyonu

2. Pisidya Türünde Bir Depas Amphikypellon

3. Amasya Müzesi'nden Merzifon Kökenli Dört Çömlek

4. Das Ostionische Frauenbild in der Archaischen Zeit

5. Three Provincial Marbling Ware with Eastern Greek Aspects in Manisa Museum

6. Der Polyxena-Sarkophag in Çanakkale

7. Metropolis'den Hellenistik Döneme Ait Bir Grup Amphora Mühürü

8. Eine Kleine Reliefbüste im Museum von Kütahya

9. Anadolu'daki Yunan Dönemi Konutlarında Mekan Tanımı, Kullanımı ve Cinsiyet

10. Elaiussa Sebaste ve Korykos Su Sistemi

11. Büyük Çiftçi Tanrısı Zeus Bronton, Arkeolojik ve Epigrafik Belgelerle Phrygia'da Bir Zeus Kültü

12. A Glass Bottle with Three Pinched Feet in the Marmaris Museum

13. Geç Antik Dönem Batı Anadolu Bazilikaları

14. Die Langgewichte aus den Museen in Adana und Mersin

15. İzmir Arkeoloji Müzesindeki Bitkisel Bezemeli Sgraffito Bizans Kapları

16. Kıbrıs'ta Artemis

17.
Kapak ve İçindekiler

18. Sayı Tam Dosyası


2000 yılı 3. sayı

1. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kolaksiyonundaki "Greko-Pers" Damga Mühür Grubu

2. Urartu Siyasal Tarihinde Diauehi Krallığı

3. İlyada'nın Zihni

4. A Group of Funerary Stelai and Votive Reliefs in The Museum of Aydın

5. Vitruvius'un Gözüyle Mimarın Yetki ve Sorumluluğuna İlişkin Güncel Saptamalar

6. Melanpagos'dan Bulunan Bir Aiol Ante Başlığı

7. İçel Müzesinde Bulunan Bir Grup Amphora

8. Kelenderis Nekropolü

9. Nagidos'dan (Bozyazı) Bir Diadem

10. Erzurum Müzesi'nden Graffito Bezeli Küp

11. Anadolu'da Roma Dönemi Camcılığında Küresel Gövdeli Sürahiler

12. Kyzikos'dan Figürlü Mezar Kabartmaları

13. Bauhistorisch- Epigraphische Zeugnisse Aus Dem Theater Von Perge

14. 1999 yılında Soloi / Pompeiopolis'te Bulunan Grekçe Mezar Yazıtı

15. Kilikia ve Isauria Kiliselerinde Görülen Yüksek Tipteki Templon Kuruluşları

16. Kapak ve İçindekiler

17. Sayı Tam Dosyası

1999 yılı 2. sayı

1. A Review of the Late Quaternary History of Anatolia

2. Kuzey-Batı Dağlık Kilikya'da Yapılan Eski Madencilikle İlgili Araştırma

3. Tarsus and Anatolian Chronology in Retrospect

4. Kinet Höyük in Eastern Cilicia: A Case Study for Acculturation in Ancient Barbors

5. Überlegungen bezüglich einer strukturellen Verwandtschaft Achamenidenzeitlicher Gipfelbefestigungen des Südweslichen Kleinaisen

6. Kinet Höyük 1992-1997: The Achaemenid Persian and Hellenistic Periods

7. Bir Nekropolün Siyasi ve Kültürel Boyutu Limyra Örneği

8. Karaman-Başdağ'da Hellenistic (?) Yapı Grubu

9. Zur Saulenordnung des Zeustempels von Olba- Diokaisareia

10. Kilikya Berenikesinin Yeri

11. Die Pamphylisch-Kilikischen Kalkstein-Girlandenostotheken

12. Lamos'da Bulunan Bir Tapınak

13. Some Considerations on the Theatre of Elaiussa

14. Roma Dönemi Kilikya Şehir Sikkelerinde Mİthras Kültü

15. Research on Onomastics in the Areas of Korykos and Elaiussa Sebaste

16. A Place of Permanence in the Cemetery at Flavis

17. Die Kirche II in Emirzeli

18. Çukurova Bölgesi'nde (Kilikia) Devşirme Malzeme Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

19. Kapak ve İçindekiler

20. Sayı Tam Dosyası

1999 yılı 1. sayı

1. Tarihi Açıdan Anadolu ve Türk Kimliği

2. Korykos ve Çevresinin Biyo-kültürel Sürdürülebilirlik Özellikleri

3. M.Ö. III.-II. Binde Kilikia'da Ticaret

4. The "Greeks" in Cilicia at the end of the 2.nd Millenium B.C.: Classical Sources and Archaeological Evidence

5. "Freie" Völker im Achamenidenreich-Zu einem Topos in der antiken Überlieferung zur persischen Reichsverwaltung

6. Local Powers and Persian Model in Archaemenid Cilicia: A Reassessment

7. Nagidos Üzerine Düşünceler

8. Hisarkale Garnizonu ve Bu Merkezde Polygonal Teknikte İnşa Edilmiş Olan Mezarlar

9. Teukros und Teukriden, Zur Gründungslegende des Zeus Olbios-Heiligtums in Kilikien

10. Der Helenisitcsche Grabturm von Olba

11. Kilikya'da Tanrılar ve Kültler

12. Doğu Dağlık Kilikia'da Villae Rusticae

13. Kilikia'da Cam

14. Die sog. Tyche von Antiocheia als Münzmotiv in Kilikien

15. The Mint of Anemurium

16. Soli (Cilicia) ve "Soloecismus"

17. Küçükburnaz: A Late Roman Mansio in Smooth Cilicia

18. Die Apostelkirche vor Anazarbos und Syrien

19. Yumuktepe Höyüğü 1997 Yılı Ortaçağ Kazı Çalışmaları ve İslami Döneme Ait Bir Cam Kandil

20. Kapak ve İçindekiler

21. Sayı Tam Dosyası


1998 yılı 1. sayı 

1. Alaca Höyük Sfenksli Kapı'ya Ait Akrobatlar Kabartması

2. İ.Ö. İkinci Binde Anadolu'da Cam

3. Core-Forming in The Second Millenium B.C.: Recent Practical Experiments

4. The Problem of Substance in Aristotle

5. De Architectura Romana

6. Seleukosların Olba Territorium'undaki "Akkulturation" Süreci Üzerine Düşünceler

7. Dağlık Kilikya-Ramotis Mezarları

8. M.Ö. 301-188 Arasında OLBA Territoriumunda Yaşanan Siyasi Gelişmeler

9. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonlarındaki Anazarbus Sikkeleri

10. OLBA/DİOKAİSAREİA Su Sistemi

11. Cicero'nun, Panter Avına İlişkin Birkaç Cilicia Mektubu

12. OLBA Bölgesi Yol Ağı

13. Arkeoloji'de KI. Yunanca ve Latince Sözcüklerin Kullanım Yanlışları 

14. OLBA Territoriumu'unun Helenistik Dönem Ölü Kültü Üzerine Gözlemler

15. Batı Ovalık Kilikya'da Çokgen (Poligonal) Taşlı Duvar Örgü Tekniği

16. Yeni Assur Döneminde Kuzey Suriye'de Ördek Biçimli Taş Ağırlıklara İki Örnek

17. Kapak ve İçindekiler

18. Sayı Tam Dosyası