Subjects

• Education & Teacher Training


Journals

Author
Reviewer
Copyeditor
Layout Editor
Alan Editörü
Dergi Yöneticisi
Reader
Author
Proofreader
Editor
Reviewer
Author
Reviewer
Author
Reviewer

Articles


K. YILMAZ
Türkiye’de Eğitim Yönetimi Araştırmalarında Kullanılan Bazı Veri Toplama Araçları İle İlgili Bir Değerlendirme, Journal of The Intitute of Education Sciences Dumlupınar University, (2020)
K. YILMAZ
Meta-evaluation of articles on burnout in educational organizations in Turkey, e-Kafkas Journal of Educational Research, (2020)
K. YILMAZ, O. ŞAHPAZ, V. DEMİRCİLER, U. ALIÇ, M. KOCA
A Qualitative Research Related to the Students’ Absenteeism Reasons in Turkey, MANAS Journal of Social Studies, (2020)
K. YILMAZ, M. ÇELİK
Development of Scale of Attitude towards Professional Collaboration among Teachers, MANAS Journal of Social Studies, (2020)
K. YILMAZ
Türkiye’de eğitim yönetimi alanında yapılan örgütsel davranış makalelerindeki yönelimler, Türkiye Eğitim Dergisi, (2019)
M. TOPUZ, K. YILMAZ
Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Süreci Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Araştırma, Journal of Educational Sciences Research, (2019)
Y. YORULMAZ, İ. ÇOLAK, Y. ALTINKURT, K. YILMAZ
The Validity and Reliability Study of Organizational Power Distance Scale, Trakya University Journal of Education, (2018)
İ. ÇOLAK, Y. ALTINKURT, K. YILMAZ
The Relationship between Teachers' Autonomy Behaviors and Job Satisfaction, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
M. OKAN, K. YILMAZ
Kamu Okullarında Psikolojik Güçlendirme İle Öğretmenlerin Tükenmişlikleri Arasındaki İlişki, Journal of The Intitute of Education Sciences Dumlupınar University, (2017)
K. YILMAZ
Eğitim fakülteleri yeni bir eğitim felsefesi oluşturabilir mi?, Türkiye Eğitim Dergisi, (2017)
K. YILMAZ, Y. ALTINKURT
Relationship between Teachers’ Humor Styles and Their Views on Organizational Cynicism, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2016)
K. YILMAZ, Y. ALTINKURT, E. OZCIFTCI
The Relationship between Teachers’ Views about Cultural Values and Critical Pedagogy, Eurasian Journal of Educational Research, (2016)
H. KELEKÇİ, K. YILMAZ
Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayeleri İle Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki, Mersin University Journal of the Faculty of Education, (2015)
M. ÇELİK, K. YILMAZ
The Relationship between Teachers' Occupational Professionalism and Burnout, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2015)
K. YILMAZ, Y. ALTINKURT, M. GÜNER
The Relationship between Teachers’ Emotional Labor and Burnout Level, Eurasian Journal of Educational Research, (2015)
Y. ALTINKURT, K. YILMAZ
Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği İle İş Doyumları Arasındaki İlişki, Sakarya University Journal of Education, (2014)
K. YILMAZ, Y. ALTINKURT
RELATIONSHIP BETWEEN THE LEADERSHIP BEHAVIORS AND ORGANIZATIONAL TRUST AND ORGANIZATIONAL JUSTICE, Cukurova University Faculty of Education Journal, (2014)
D. ALTINKURT, D. YILMAZ
Okullarda Örgütsel Güç Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/Development of Organizational Power Scale at Schools: A Reliability and Validity Study, e-International Journal of Educational Research, (2014)
Y. ALTINKURT, K. YILMAZ
Relationship between Management by Values, Organizational Justice, and Job Satisfaction in Secondary Schools, Sakarya University Journal of Education, (2013)
K. YILMAZ, Y. ALTINKURT, T. KARAKÖSE, E. EROL
School Managers and Teachers' Opinions Regarding Compulsory Rotation Application Applied to School Managers/Okul Yöneticilerine Uygulanan Zorunlu Yer Değiştirme Uygulaması Hakkında Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri, e-International Journal of Educational Research, (2012)
Y. ALTINKURT, K. YILMAZ
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlerin Mesleki Etik Dışı Davranışlar İle İlgili Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, (2012)